Preguntes i respostes – Tornada a l’escola

Publicat per Fem Sant Andreu el

Preguntes i respostes - Tornada a l'escola

1.    Quin és el protocol en cas de detectar un positiu per covid en una escola? Si és una escola amb pocs alumnes, 40, per exemple, hi ha alguna diferència en el protocol? I si en són molts, com ara, 1.000 alumnes, també és el mateix?

En essència, davant d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la COVID-19 al centre educatiu:

1.    Se l’ha de portar a un espai separat d’ús individual.

2.    S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que quedi al seu càrrec).

3.    S’ha de contactar amb la família per tal que vingui a buscar l’infant o adolescent.

4.    En cas de presentar símptomes de gravetat s’ha de trucar també al 061.

5.    El servei de vigilància epidemiològica territorial contactarà amb els serveis territorials d’Educació, i també demanarà el llistat de contactes escolars del cas sospitós, farà seguiment del PCR i establirà la quarantena.

 2.    Si un alumne dona positiu, s’aïlla tota la classe? I el o la mestra, i la família del mestre? I els germans dels alumnes de la classe que és el grup estable de l’alumne que ha donat positiu?

Si es dona un cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable, tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

Els germans o familiars convivents d’un cas sospitós (aquell en què s’ha realitzat PCR i s’està a l’espera dels resultats) han de quedar-se casa fins a conèixer el resultat. Si el resultat és negatiu, poden reincorporar-se al centre educatiu. En el cas de confirmació d’infecció (PCR positiva), els germans o familiars que són contactes estrets han de fer quarantena durant 14 dies i, en el marc de la cerca activa de casos, es Gestió de Casos COVID-19 als Centres Educatius 12 realitzarà un PCR a aquests germans o altres familiars convivents. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena en els convivents durant els 14 dies que dura el període màxim d’incubació.

 3.    Els alumnes que hagin de fer quarantena perquè hi ha un positiu al grup, tindran la possibilitat de seguir la seva formació i estudis d’una manera telemàtica? Recuperarà les classes perdudes?

El centre educatiu ha d’haver establert en el seu pla de contingència el model organitzatiu i metodològic, així com l’entorn virtual d’aprenentatge per permetre la continuïtat en cas de confinament.

 4.    El claustre de professorat es considera grup estable? En cas negatiu, com es trobarà per fer reunions o per dinar a la sala de mestres?

Els espais de treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta. Les reunions han de ser telemàtiques i només poden ser presencials en casos excepcionals i no més de 10 persones, amb totes les mesures de seguretat. Cal tenir presents totes les mesures sanitàries pel que fa a les màquines de cafè i venda automàtica (vending). S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai. Caldrà seguir les indicacions i mesures generals sobre distanciament físic, rentat de mans i ús de la mascareta.

 5.    Als ZERS, els professors itinerants podran anar als diferents pobles que confornem la ZER? Els mestres itinerants de ZERS i serveis educatius, pertanyen a cap grup estable?

El professorat itinerant de les ZER podran anar als diferents centres de la ZER, mantenint les mesures de protecció, higiene i seguretat establertes en el contacte amb l’alumnat.

6.    Cal portar mascareta dins dels grups estables?

Es determina l’ús de la mascareta dins l’aula de forma obligatòria a partir dels 12 anys, a l’educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i centres de formació d’adults. Cal recordar que el Pla d’actuació aprovat el juliol ja ho establia per als espais comuns com passadissos i entrades i sortides de l’aula. Pel que fa a l’ús de la mascareta a l’educació primària, serà obligatòria a partir dels 6 anys quan les circumstàncies de la pandèmia en aquell territori ho requereixin.

 7.    Els nens de risc han d’anar a l’escola?

No. No es pot anar a l’escola quan:

                  ·         En cas d’estar aïllat per donar positiu en COVID-19.

·         Estar a l’espera de resultat de PCR.

·         Conviure amb una persona diagnosticada.

·         Estar en quarantena domiciliària per ser identificat com a contacte estret.

 Els alumnes que tinguin una malaltia crònica d’elevada complexitat, d’acord entre la família i l’equip pediàtric, es valorarà les implicacions de reprendre l’activitat presencial als centres.

 8.    Es farà escola compartida?

Sí. En aquells infants que comparteixen escolarització en dos centres, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, es mantindrà aquesta modalitat. En el cas de que la situació epidemiològica ho requereixi, caldrà prioritzar en quin dels dos centres és més convenient que continuï l’alumne/a mentre la situació ho requereixi

 9.    En llars d’infants municipals, qui determina la ràtio? La Generalitat o l’ajuntament?

La ràtio a les llars d’infants municipals està regulada pel Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres. Les llars de la Generalitat tenen una altra regulació diferent.

 10.  El grup estable no sempre es pot mantenir. Què passarà amb les optatives a secundària?

Les optatives a secundària es continuaran fent, mantenint les mesures de seguretat establertes per Salut.

 11.  Tenim un protocol d’actuació per a extraescolars?

Els centres escolars poden dur a terme les extraescolars previstes en la seva programació general anual, sempre caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta quan no es pugui preservar la distància i això sigui possible per la naturalesa de l’activitat realitzada. En la mesura del possible es formaran grups estables de participants. Es  recomanable  que  en  el  marc  de  l’extraescolar la composició  del  grup  de  participants sigui  el  més  constant  possible  per  facilitar  la traçabilitat. Les despeses generades per les extraescolars seran assumides per l’organitzador de l’activitat.

Es poden fer activitats extraescolars esportives, i el document Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia del Departament d’Educació, de data 3 de juliol, detalla les qüestions a tenir en compte en funció de l’esport al qual ens estiguem referint.

  12.  S’ha parlat d’un protocol tant a educació infantil i primària com a secundària. Hi ha protocol per a les escoles bressols que depenen de la Generalitat?

El mateix Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, de data 3 de juliol, que concreta mesures i criteris per a la infantil i primària, també inclou la resta d’ensenyaments i etapes (del primer cicle d’educació infantil en llars d’infants a postobligatoris, centres d’adults, i escoles oficials d’idiomes). El mateix també per al protocol de gestió de casos de Covid-19.

 13.  Les escoles concertades apliquen els mateixos protocols i tenen els mateixos suports? Hi ha mesures diferents per les escoles concertades respecte les escoles públiques?

Les mesures i protocols són vàlids per als centres de les diferents titularitats.

 14.  Atesa la tipologia de l’alumnat de la formació d’adults (neolectors i alfabetització) és molt difícil fer classes a distància. Quins serien els protocols anticovid que aquesta tipologia de docència hauria d’implementar? Quines són les directrius de la Gencat?

El Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, aprovat el 3 de juliol pel govern de la Generalitat, detalla que per a la formació d’adults es tindran en compte les següents indicacions:

·         Es recomana que l’organització es faci en grups estables.

·         Les persones amb un risc incrementat davant la COVID-19 per malalties cròniques subjacents, hauran d’avaluar la conveniència d’assistir a les activitat amb els seus equips sanitaris. En cas que hi assisteixin, caldrà extremar les mesures de precaució.

·         És necessari el rentat de mans abans d’accedir a l’aula.

·         Dins de l’aula, cal mantenir la distància mínima d’1,5 metres i utilitzar mascareta. Cada alumne ha de disposar d’una superfície mínim de 2,5 m2 .

·         S’haurà de garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de cada classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).

·         S’ha de dur a terme la neteja i desinfecció de les aules entre grups, amb especial atenció a les superfícies de contacte freqüent.

·         S’ha de potenciar la utilització de TIC i minimitzar l’ús de paper (sempre que es pugui, els materials seran d’ús personal).

·         En el cas dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciaria, a més caldrà tenir en compte les condicions de mobilitat interna que tingui l’alumnat en cada centre penitenciari, i fer les adaptacions que siguin possibles en cada cas.

 15.  Què hem de fer amb les escoles de música i conservatoris on convergeixen alumnes de diferents centres educatius, quines són les directrius en aquest sentit? Pel que fa a les agrupacions tipus orquestres o bandes de música també s’han de limitar a grups de 10? Com s’hauria de procedir?

L’activitat a les escoles de música es poden continuar sempre amb els criteris sanitaris establerts de distància de seguretat i ús de la mascareta. Caldrà.

·         Rentat de mans abans i després de l’activitat.

·         Procurar que els instruments siguin d’ús exclusiu. Si no és possible, en instruments de vent cal disposar d’embocadura pròpia.

·         Caldrà fer la neteja i desinfecció dels instruments compartits entre usos.

·         Els espais d’assaig (grup instrumental, orquestra, coral…) hauran de tenir una correcta ventilació (almenys abans i després de l’assaig i de manera addicional si es tracta d’un assaig de llarga durada ( ≥ 1,5 hores).

 16.  Com s’organitzarà el menjador escolar? Hi haurà torns?

·         Si l’organització del centre ho permet, és millor que l’àpat es faci a l’espai habitual del menjador escolar. Si no és possible, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat.

·         Hi poden coincidir diversos grups estables i els integrants d’un mateix grup estable s’asseuran junts en una o més taules.

·         En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup, caldrà deixar una cadira buida entre ells.

·         En menjadors molt concorreguts és recomanable valorar la realització de més torns.

 17.  Qui pagarà el servei de menjador diürn? En cas de quarantena, com es gestionaran les beques menjadors aquest curs?

Les famílies, com a criteri general. A més, hi haurà, com cada curs, ajuts individuals de menjador. Aquests ajuts els gestionen els consells comarcals i alguns ajuntaments a través de les corresponents convocatòries  que ja s’estan resolent.  Els ajuts individuals de  menjador són ajuts vinculats a la prestació del servei de menjador durant el curs escolar i consisteixen en un ajut econòmic  per cobrir totalment o parcial el cost del menú. En totes les convocatòries dels ajuts es recull com a requisit per obtenir un ajut utilitzar el menjador escolar. En el cas de suspensió de l’activitat lectiva d’un centre educatiu per confinament o restricció de mobilitat d’un determinat territori, les cuines dels centres seguiran funcionant per als beneficiaris dels ajuts de menjador, un servei que es podria també realitzar a domicili en cas de confinament general del centre.

 18.  Hi hauran acollides matinals? Si ho gestiona una empresa externa, tindrà un protocol diferent al de l’escola?

Els centres han d’habilitar un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, amb ús de mascareta com la resta de professorat i alumnat –a partir dels 12 anys sempre i a partir dels 6 quan ho requereixi la situació sanitària del territori-. Quan finalitzi el període d’acollida, cal acompanyar els infants a la seva aula de referència. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

19.  En quant a les entrades i sortides esglaonades, quant temps s’invertirà? Com es faran? Depenent de l’escola i el volum d’infants pot repercutir en les jornades laborals

Les entrades i sortides de l’escola seran esglaonades, cada centre assignarà els punts d’entrada i sortida als diferents grups en intervals de 10 minuts. El centre identificarà tots els accessos possibles. Establirà els punts d’entrada i sortida, i marcarà  quins  grups  accediran  per  cada  punt.  A  cada  un  dels  accessos, l’entrada i la sortida es farà per un o diversos grups estables en intervals de 10 minuts cadascun. Es recomana que pares i mares només accedeixin a l’interior del recinte escolar en el cas  que  ho  indiqui  el  personal  del  centre  seguint  totes  les  mesures  de  protecció establertes, utilitzant  mascareta  i  sempre  mantenint  la  distància  de  seguretat. Els   centres   educatius han  d’informar els  ajuntaments  respectius  sobre  l’horari d’entrades  i  sortides  i  els  diferents  accessos  per  tal  que  les  policies  locals  puguin planificar les seves actuacions sobre la mobilitat.

 20.  Quantes noves contractacions es faran i com es distribueixen? Es reduirà el nombre d’interins que estan a la borsa de treball? Quan es faran les noves contractacions? Es mantenen les oposicions previstes pel setembre?

En matèria de personal docent i altre personal de suport, hi haurà 8.162 noves contractacions; 5.321 de les quals són exclusivament personal docent. A més de la contractació de personal docent, també s’incrementa el personal d’atenció educativa-1.265-, els monitors -1.239- i el personal d’administració i servei (PAS) -337-.   Pel que fa a les oposicions, es mantindrà el calendari, amb la adopció d’un seguit de mesures per garantir la seguretat de tots els aspirants, que hi podran participar amb cita prèvia per evitar aglomeracions. Al mateix temps, es flexibilitza el procediment per tal de poder donar resposta a les persones aspirants que no puguin dur a terme la presentació o defensa de la unitat i programació didàctica per estar en confinament.

21.  La reincorporació del personal educatiu serà exactament igual per a tothom, o hi haurà alguna mesura per majors de 60 anys?

En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte  amb  els infants, les persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus  seran avaluades pel servei de prevenció de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en  contacte  amb  els  infants.  Les  condicions  de  risc  engloben  les  malalties  cròniques com  la  hipertensió  arterial,  la  diabetis,  els  problemes  cardíacs  o  pulmonars  i  les immunodeficiències, l’obesitat  mòrbida.  Les dones  embarassades  es  consideren  un col·lectiu d’especial consideració. Les persones del grup de risc han de ser valorades pel servei  de prevenció  de  riscos  laborals propi  o  extern,  de  la  titularitat.

22.  Cas que el professorat s’hagi de confinar, es preveu la suplència d’aquests professors per aquests 14 dies de confinament? O ho ha d’assumir la resta de professorat de l’escola? Serveix tant per la pública com per la concertada?

En cas de confinament d’un grup el docent haurà de seguir fent-se càrrec del grup de forma telemàtica mentre duri el confinament i segons el pla que haurà previst el centre per aquests supòsits. Cal pensar que el docent formarà part del grup estable, i cada docent tindrà el seu grup estable de convivència.

23.  Si el fill o filla d’un professor dona positiu i el professor s’ha de quedar a casa, es cobrirà el confinament del mestre com pare o mare, com a baixa?

Si el docent s’ha de quedar 14 dies confinats s’haurà de cobrir l’absència. Si és baixa o no ho dirà el metge.

24.  Es pot recomanar al professorat que faci la seva tasca professional fora de les 4 parets de l’aula amb el seu grup estable? Al pati, entorn proper… Es poden facilitar aquestes iniciatives?

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire  lliure.

25.  Es faran PCRs als mestres?

Hi ha previsió de fer cribratges massius a les escoles, d’aproximadament mig milió en dos mesos. Per decidir a quins centres es faran aquestes proves es prioritzaran els criteris epidemiològics poblacionals i les necessitats socials. 

26.  Quin protocol hi ha a l’hora de corregir llibretes i exàmens?

Cal prendre les mesures habituals higièniques de desinfecció amb la neteja de mans i l’aplicació de gel hidroalcohòlic.

27.  Hi haurà molts alumnes que han quedat penjats, per diversos motius. Dificultats pròpies dels alumnes, dificultats familiars, recursos digitals, pèrdua familiar, etc. Per tant, la part de l’atenció  a la diversitat a l’escola sempre ha estat importantíssima, que no vol dir reconeguda, però ara més que mai agafa un valor extra. Es té present aquesta necessitat per tal d’ampliar el personal, recursos?

L’alumnat més vulnerable és una de les prioritats d’aquest curs i els centres amb alumnes amb majors dificultats seran els que rebran més recursos. Així, en el pla de millora de les oportunitats educatives es destinaran 48 milions d’euros per tal de reduir les barreres econòmiques en els centres, per fer acompanyament i suport a l’alumnat, i per acompanyar a les famílies. El pla té la voluntat d’atenció especifica a l’alumnat més vulnerable dels centres de més complexitat educativa perquè puguin compensar les desigualtats educatives derivades de la Covid-19. Des del punt de vista de professorat, el repartiment de personal no serà simètric en tot el sistema, sinó que tindrà especial incidència en els centres que tenien sobreràtios i també en aquells centres que tenen més alumnat vulnerable, més situacions de complexitat.

28.  Quin serà l’ajut als pares i mares que hauran de quedar-se a casa amb el net amb covid o sospita de covid?

La Generalitat ha demanat a l’Estat que articuli una mesura perquè les persones treballadores que durant el curs escolar hagin de quedar-se a casa per tenir cura d’infants que s’han vist afectats per Covid-19, o bé siguin un contacte i hagin de fer aïllament domiciliari, es puguin acollir a una incapacitat temporal ordinària. Els departaments d’Educació, Treball i Salut han enviat als ministeris responsables una proposta concreta per modificar el Reial Decret Llei que articula aquesta matèria, per fer que els pares, mares i tutors tinguin dret a una baixa, com ja s’ha fet durant la pandèmia, per exemple en confinaments perimetrals. A  més, la Generalitat articularà mesures per acompanyar a les famílies en situació de vulnerabilitat que durant el curs escolar tinguin necessitat de quedar-se a casa a tenir cura d’infants, amb un nou ajut de 10 milions d’euros per a famílies en situació de vulnerabilitat.

29.  Es farà algun tipus de campanya d’informació adreçada a les famílies?

La consellera de Salut i el conseller d’Educació han fet una carta adreçada a les famílies. Així mateix, s’han obert dos canals de Telegram amb informació diària i contínua, que són el canal Salut Escola per a les famílies i el canal Salut Escola Professionals per al professorat.

30.  Què passarà amb les famílies que no volen portar els nens a les escoles?

A partir dels 6 anys l’educació és obligatòria, perquè és un servei públic i essencial. Cal convèncer a aquestes famílies que l’escola és segura, que hi ha mecanismes de control i mesures de seguretat i que els infants tenen dret a la formació i a la socialització, el dret a l’educació.

Si es tracta de casos concrets com infants amb patologies severes, malalties concretes, llavors cal estudiar el cas concret.

31.  Què fem amb les famílies que no volen vacunar els seus fills i no volen anar al metge a què li faci el certificat timbrat de responsabilitat?

Recomanar a les famílies que vacunin els fills. Explicant que els riscos que comporten les malalties infeccioses són més grans, segons els estudis científics, que els riscos de la vacuna.

32.  Com estan les dotacions d’ordinadors, el reforç digital anunciat?

El Departament està treballant conjuntament amb els centres per la detecció de l’alumnat vulnerable que necessita connectivitat a la llar, per tal de proveir una tarja de connectivitat mòbil. El Departament també farà arribar 300.000 ordinadors als centres per tot l’alumnat a partir de 3r d’ESO fins la post-obligatòria, així com fins a 85.000 ordinadors més per a la totalitat del professorat del sistema públic. L’objectiu és el de fer arribar als centres el més aviat possible aquests equipaments a partir de l’inici de curs escolar.

33.  Què passa amb les escoles que per ràtio no els toqui algun mestre de més o que no disposin del suficient espai?

Les escoles han fet pla un pla de reorganització propi a partir del Pla d’actuació del Departament,  en funció del recursos que disposen. A mesures que avanci el curs, si es pot es milloraran els recursos en la mesura del possible.  

34.  Donada la situació actual d’atur, ERTOs, i amb la incertesa, hi ha alguna manera de regular la quantitat de diners que les escoles públiques obliguen als pares a gastar-se en llibres i material per poder començar el curs?

Enguany, per primera vegada, hem posat en marxa un pla de millora de les oportunitats educatives que inclou un total de 19 mesures per tal de reduir les barreres econòmiques en els centres. I una de les mesures que estableix és una inversió de 4,2 milions per a garantir el material escolar als alumnes més vulnerables.

35.  Quina és la ràtio per secundària? Els 20 de primària i aquesta xifra de secundària és rígida?

Les ràtios a secundària són les habituals, tot i que els centres poden fer desdoblaments en funció dels recursos de què disposin.

36.  Hi haurà classes de reforç per recuperar les matèries del curs passat? O bé iniciaran el curs amb nova matèria?

No s’han previst classes de reforç com a tal. Es considera que l’ensenyament és acumulatiu i es treballarà amb aquesta perspectiva al llarg del curs que és a punt de començar. 

37.  Com es tindrà en compte el desplaçament dels alumnes de secundària?

En general, per tal de limitar els contactes es fomentarà la mobilitat activa (caminar, bicicleta…). Al transport escolar, es podran utilitzar la totalitat dels seients i s’haurà de portar mascareta.

38.  Variarà l’horari escolar com s’ha fet a altres comunitats autònomes? O dies de classe? Es planteja la jornada contínua com a possibilitat?

L’horari dels centres, de forma general, són els establerts en les diferents normatives del Departament. I no hi haurà canvis. I no es planteja la jornada contínua a hores d’ara. Tenint en compte que hi haurà totes les mesures de seguretat a les escoles, el temps de migdia és un temps que iguala en oportunitats i drets i deures. En aquest sentit, els menjadors han d’estar oberts i l’horari de menjador ha de ser també un horari saludable i que garanteixi l’aprenentatge.

39.  Quina col·laboració d’espais s’ha demanat als ajuntaments? Ja s’han fet i resolt les adjudicacions dels espais complementaris? L’assegurança escolar, cobrirà aquests espais?

Un cop identificats i assignats els espais dins del centre educatiu, per a grups estables, s’han hagut de detectar si hi ha necessitats de més espais fora del centre. Si són necessaris aquests espais externs, el centre ho ha hagut de comunicar a la inspecció educativa i els serveis territorials han hagut d’analitzar i acordar conjuntament amb els ajuntaments el pla de cobertura d’espais. Un cop definits els espais d’altres administracions i/o entitats i les condicions de la cessió temporal d’aquests espais per a ús educatiu, cal formalitzar aquesta cessió administrativament.

40.  Si hi ha un increment dels costos de neteja i desinfecció dels centres, qui assumeix el sobrecost?

Els Ajuntaments hauran de determinar, amb les empreses que ho gestionen, la reorganització del pla de neteja de les escoles per tal de donar resposta als protocols de neteja i desinfecció determinats pel Departament de Salut, al document de Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. Ens trobem en què els costos de neteja varien molt, per la mateixa tipologia de centres, en funció de la contractació de cada Ajuntament. De cara al proper curs també caldrà tenir en compte que la suspensió del contracte de neteja els darrers mesos del curs 2019-20 va suposar un estalvi en la despesa. En el cas d’Ajuntaments petits, on la despesa s’incrementi de forma justificada, caldrà valorar com donar cobertura a aquest increment.

No es deixarà d’aplicar els protocols de neteja i desinfecció pel curs vinent per motius econòmics, en cap escola ni institut del país.

41.  Quan i quin material es farà arribar a les escoles (mascaretes, gel, termòmetres, etc.)? Les mascaretes es porten de casa o els centres les proporciona?

El Departament d’Educació facilitarà, als centres de la seva titularitat, dispensadors i gel hidroalcohòlic. El gel hidroalcohòlic complementa el sabó en la higiene de mans en aquells punts, com l’entrada al centre, on calgui una neteja per a molta gent en un únic punt. El Departament d’Educació facilitarà als centres de la seva titularitat mascaretes higièniques per als seus treballadors. Els alumnes han de portar les mascaretes de casa. El departament facilitarà als centres també un termòmetre sense contacte per a la farmaciola i un estoc de guants per a activitats concretes. En el cas dels centres concertats, el Departament d’Educació els compensa econòmicament aquesta despesa amb l’import equivalent d’aquests materials.

42.  Es repartirà maquinària per a casos de possibles confinaments?

Educació repartirà 300.000 ordinadors portàtils per als alumnes de 3r d’ESO fins a la postobligatòria, i 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable de totes les etapes amb la finalitat d’assegurar que aquest pugui seguir les classes des de casa seva en cas de confinament per quarantena.

També es preveu dotació d’equipaments informàtics per al professorat en cas de confinament, amb el repartiment de 85.000 dispositius entre els docents.

43.  En alguns mitjans s’ha comentat molt la utilització dels filtres HEPA per filtrar l’aire de les aules i espais dels centres escolars. S’ha valorat la utilització d’aquest sistema?

Estem converses i oberts a qualsevol millora dels centres educatius de cara al proper curs.

44.  El departament facilitarà en els CEEs la contractació de personal de neteja?

Com en la resta de centres educatius, cal establir, amb l’empresa de neteja, un pla de neteja i desinfecció d’espais que s’ha de fer un cop al dia. Dins d’aquest pla, cal garantir la neteja i desinfecció durant la jornada d’aquelles superfícies i espais d’ús comú (per exemple lavabos), seguint les recomanacions de l’annex 2 del document de Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. Cal establir els acords amb l’empresa de neteja a través de l’empresa contractada.

45.  Les substitucions dels CEE per baixa/quarantena també es supliran el dia següent?

Les substitucions es cobriran el més aviat possible, tot i que cal recordar que les plantilles dels centres tenen més professorat que grups per cobrir absències imprevistes.

46.  La intervenció a l’aula del mestre d’educació especial o qualsevol especialista ha de ser de 1’5m de distància de l’alumne?

Els especialistes i mestres d’educació especial poden entrar a totes les aules que siguin requerits adoptant les mesures de seguretat, higiene i protecció establertes, però l’organització del centre ha de procurar que el nombre de grups al qual accedeixen sigui el mínim possible.

47.  Com s’adaptaran les SIEIS pel que fa als alumnes aniran cadascun a un grup estable, quins docents els acompanyaran, es trobaran a l’espai SIEI?

Els grup-classe estables són heterogenis. Per tant l’alumnat amb recursos SIEI forma part d’aquests grups heterogenis. Els docents i els educadors del SIEI els donen suport dins el grup estable.

48.  Quines mesures s’han pres per les escoles bressol, per ajudar a subsistit i per no haver de tancar durant els propers casos?

El 31 d’agost es va publicar al DOGC una subvenció extraordinària per a les escoles bressol privades amb ajuts  per fer front als efectes Covid i que donen liquiditat a aquests centres.

49.  Es garanteix en tots els casos una persona interlocutora del centre d’atenció primària per al centre educatiu?

Hi haurà una assignació d’un CAP de referència per centre educatiu i un professional de referència que mantindrà el contacte amb el centre i l’assessorarà sobre els possibles dubtes que es plantegin.

La direcció de cada centre educatiu disposarà d’un telèfon i/o adreça de contacte de la infermera referent. Les infermeres rebran una formació complementària en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 i els protocols de l’àmbit educatiu per part de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Així mateix, tant els centres educatius com els professionals de referència del CAP disposaran d’un telèfon i adreça electrònica de contacte de la pròpia Agència de Salut Pública de Catalunya per a traslladar-hi les qüestions que hagin quedat pendents de resoldre.

50.   Com es gestionaran les subvencions i com podem saber si el nostre ajuntament les ha sol·licitat?

Qualsevol ajut de la Generalitat adreçat a fer suport a les situacions generades per la covid seguiran els procediments ordinaris i les vies per conèixer si un ajuntament s’hi ha acollit, cas que l’ajut no sigui universal, s’haurà de recórrer també als canals ordinaris (instàncies adreçades a l’equip de govern municipal, preguntes a l’equip de govern, etc.).

51.  Com es fa la comunicació entre els centres educatius i el departament d’Educació? Es preveuen mesures per millorar la fluïdesa entre els centres i el Departament?

Els centres poden comunicar-se amb el departament d’Educació a través de la inspecció educativa, o a través dels representants dels directors en les juntes centrals de directors de centres, que es reuneixen regularment amb el Departament. De totes maneres, a causa de la situació excepcional d’enguany, Educació ha obert un canal de Telegram per tal de poder informar al professorat del dia a dia.

52.  Hi ha un equip de treball conjunt entre els departaments de Salut i Educació?

Sí, un grup de treball conjunt que es reuneix de forma regular. I s’ha creat un web específic (escolasegura.gencat.cat) i un espai a Canal Salut per consultar materials i informació Salut/Escola:  https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/


0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content