Ple Extraordinari 14 de Febrer 2022

Published by Fem Sant Andreu on

Ple extraordinari 14 febrer

Ple extraordinari 14 febrer

1.1. Iniciar l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si escau, la nul·litat parcial d’acords plenaris, d’aprovació del règim de retribucions als membres electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que tenien reconeguda una dedicació exclusiva, per incórrer en vici de nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 47.1.f) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques (legislatura 2015- 2019). –A FAVOR-

1.2. Iniciar l’expedient de revisió d’ofici destinat a declarar, si escau, la nul·litat parcial d’acords plenaris, d’aprovació del règim d’assistències dels càrrecs electes de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per incórrer en vici de nul·litat de ple dret, d’acord amb l’article 47.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (legislatura 2015-2019). –A FAVOR-

Gràcies Alcaldessa, 

Bona tarda a totes i tots.

Som conscients tots els presents, que aquest és un dels plenaris municipals més importants dels darrers anys. Però el motiu no és bo, avui no és un bon dia per Sant Andreu de la Barca. Avui pot passar quelcom inèdit: el plenari municipal voti en contra dels seus propis actes i acords, ha de votar perquè  s’iniciï un procediment de revisió d’ofici per declarar la nul·litat parcial dels acords, que fixaven les retribucions de l’exalcalde així com també d’alguns regidors i regidores del govern municipal. Tot a instàncies de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Tot això s’inicia al setembre del 2020, quan el Grup municipal de Fem Sant Andreu detecta irregularitats en les retribucions de l’exalcalde del PSC, Enric Llorca i alguns membres del govern municipal de mandats anteriors i de l’actual. Les irregularitats detectades consistien en el cas de:

 • L’ exalcalde,  tot i no tenir dedicació retributiva, ni exclusiva ni parcial,  cobrava  indemnitzacions per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats. Però les seves percepcions econòmiques eren molt més superiors, més del doble i del triple que la resta de membres, tot i tenir la mateixa dedicació , intensitat i responsabilitat en aquella sessió per la qual se li remunerava. Perquè es facin una idea, l’exalcalde a l’any 2020 va arribar a cobrar  NOMÉS d’indemnitzacions per assistències a reunions  prop dels 50.000€. Estaran d’acord amb mi, que aquesta xifra representa un salari molt notable. Per tant el Sr. Llorca es podria arribar a entendre utilitzava les indemnitzacions que cobrava com a un salari encobert, fet que desvirtua la naturalesa de la indemnització, son discriminatòries i atemptatòries als principis constitucionals (Art. 140) d’igualtat i d’accés a les funcions i càrrecs públics, i trenquen també amb el principi de raonabilitat que ha de presidir el règim remuneratiu dels regidors. Desvirtuar les indemnitzacions i convertir-les a naturalesa salarial, per defraudar a la seguretat social o amagar incompatibilitats, és frau de llei. Així ho expressa el Tribunal Suprem el 25 de març del 2003

 

 • Per altra banda, els regidors amb dedicació exclusiva del govern municipal del Partit Socialista i Ciutadans, Juan Pablo Beas, Saray Cantero, Montserrat Tobella i Lluis Oulego estaven adscrits al conveni laboral dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament  de Sant Andreu de la Barca, fet del tot il·legal i que ha provocat que durant molts anys aquest regidors i d’altres que han estat en mandats anteriors hagin estat cobrant conjuntament amb el seu salari ( que són 12 pagues mensuals més les dues extraordinàries de juny i desembre ) han estat cobrant a demés dos plusos anuals d’uns 800€ cadascun ( març i setembre) que són dues pagues a més a més, una paga vinculada  a l’absentisme i una altra paga d’incentivació. Cal explicar a la ciutadania que cap regidor del plenari fitxa les seves hores ni tampoc té fites objectives per valorar la seva productivitat. 

 

El nostre grup municipal al setembre del 2020 posa en coneixement de l’alcalde totes aquestes irregularitats i li demanem que les ajusti a dret de manera immediata.

Tot i existir molta jurisprudència des del 1995 , informes d’altres administracions sobre idèntica temàtica i recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya el Partit Socialista no mostra cap intenció de esmenar les diferents irregularitats. Es per això que el 25 de novembre del 2020 Fem Sant Andreu va convocar un plenari extraordinari a petició pròpia i no per voluntat d’aquells que NO estaven fent bé les coses. En aquest Ple s’afegeixen dos informes jurídics, un de la Diputació de Barcelona i un altre de la Secretària municipal. Cal dir que els dos anaven en la mateixa línia en les seves conclusions. Alhora que donaven la raó a FEM Sant Andreu.  L’objectiu de convocar el Ple era aturar les irregularitats, no fer més gran el problema i no  posar en risc la seguretat jurídica de l’Ajuntament i l’ honorabilitat. Aquesta ultima ha quedat ben tocada.

En aquell plenari de novembre del 2020, Fem Sant Andreu ja vam demanar el reintegrament de les quantitats satisfetes indegudament que l’exalcalde socialista havia cobrat durant tots aquest anys. Així com també el reintegrament de les corresponents als regidors. Altre cop el Partit Socialista i el govern municipal van fer cas omís, no va demostrar la més mínima integritat política ni voluntat de reposar els diners. Fet que va comportar que Fem Sant Andreu presentéssim una denuncia a l’Oficina Antifrau de Catalunya.

I Després de gairebé un any, l’Oficina Antifrau dona a raó a Fem Sant Andreu i acredita les irregularitats en el cobrament d’assistències a òrgans col·legiats per part d’Enric Llorca i les pagues vinculades a conveni per part dels càrrecs electes. I Antifrau insta a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a revisar d’ofici dits acords i anul·lar-ne aquells preceptes que permetien dites retribucions il·legals.

Aquesta ha estat tota la cronologia i casuística. Deixi’m l que ara parli dels diners dels Santandreuencs i santandreuenques. 

Antifrau quantifica en 86.500 € els diners que el Sr. Llorca hauria de retornar. Perquè només posa el foco en els darrers 5 anys de cobraments irregulars, des de 2015 al 2020. Enric Llorca va ser alcalde des de 1995 fins al juliol 2021. Però l’Ajuntament i l’anterior interventor certifiquen que des de l’any 2004 existeixen aquestes diferències retributives entre els regidors i l’alcalde. En aquest informe que veuen aquí, l’interventor de llavors quantifica les irregularitats només de l’alcalde des del 2004 en 280.00,00 €. (silenci llarg) desproporcionat i sorprenent que ningú digues res. 

Afegir, que des del 2004 a 2020 Enric Llorca va cobra més de 610.000 €… en concepte de indemnitzacions…

I respecte als regidors que han cobrat plusos des del 2000 al 2020, per productivitat i puntualitat. L’import ascendeix a més de 65.000 €.

Mirin no serè populista, no em dedicaré a explica’ls-hi el bé que podríem haver fet per Sant Andreu de la Barca amb tots aquests diners. Però si els hi diré que treballaré perquè aquests tornin a les arques municipals, perquè és de justícia. 

De fet hauríem de treballar tots amb aquest objectiu. I en aquest sentit Alcaldessa, la interpel·lo directament. Em preocupa la seva passivitat , la falta d’explicacions i la falta de pronunciament polític. determinació. Davant les irregularitats i mala  praxis, cal determinació i reparació. Vostè dubta entre el bé comú o l’interès partidista. I això no potser, no s’agafin als procediments preceptius. Tenim la competència i el deure moral d’iniciar aquest procés de revisió d’ofici per declarar nuls els cobraments irregulars. Hem d’aturar el deteriorament institucional. Sinó es veu capaç faci un pas al costat.

Hem de fer un Sant Andreu de futur i ple futur, on el caciquisme, les males praxis, les corrupteles i el clientelisme polític acabin d’una vegada per totes. No volem que el nom de Sant Andreu de Barca només surti als mitjans per temes com aquests.

Per sobre de tot hi ha l’interès comú i les persones veïnes i veïns de Sant Andreu de la Barca. Per això vàrem denunciar aquestes irregularitats, per això avui votarem a favor i treballarem perquè es faci justícia i es retornin els diners al poble.

 

1.3. Desestimació de les al·legacions presentades pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, atès que no es basen en cap de les causes i supòsits previstos en l’article 170 punt 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei les hisendes locals; i aprovació definitiva del pressupost general de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a l’exercici de 2022. –CONTRA-

En el moment que vàrem presentar aquesta proposta per millorar el pressupost, sabíem que no eren al·legacions formals, perquè no es referien a un defecte de forma, de termini o aspecte legal durant la tramitació. Eren quelcom més que al·legacions, buscaven un fi millor que els errors de tramitació, buscaven millorar els pressupostos, fer-los més socials augmentant la despesa directa sobre els veïns de Sant Andreu, redefinit les inversions per recuperar les prioritats i atacar les problemàtiques de Sant Andreu, demostrant-los a vostès i al conjunt de la ciutadania que si es possible, si hi ha una altra manera d’optimitzar la despesa. 

Hem fet una proposta valenta, per encarar el futur d’una ciutadania que ha patit els estralls de la pandèmia. La proposta de Fem Sant Andreu es troba equilibrada financerament en tots els capítols. Incrementava fins als 4,3 milions d’euros las suma de las inversions, principalment per comprar habitatge i destinar-lo a us social. Sempre amb fons propis i no endeutant el consistori. Paso a desgranar les propostes més rellevants:

 • Reducció de 86.217 € en despesa política i propaganda, per destinar-la a despesa social, campanyes i seguretat ciutadana.
 • Ampliació d’un agent més de Policia Local, ja que durant el 2022 hi haurà una baixa per jubilació. 
 • Una campanya pilot per la recollida selectiva de residus, destinada als comerços dels principals eixos comercials.
 • Creació d’un programa d’àpats per la Gent Gran a domicili i un programa de digitalització per aquest mateix col·lectiu, amb l’objectiu de reduir la bretxa digital.
 • Creació d’un programa que pretén vincular la cultura amb el comerç local, recompensant el consum en el comerç del poble, amb entrades a espectacles culturals del Teatre Nuria Espert.
 • Instaurar una aplicació per centralitzar els diferents canals de comunicació, i garantir així la traçabilitat de les qüestions comunicades per la ciutadania. Així com també, tenir una eina per desenvolupar la participació ciutadana.

I respecte als plans d’inversió la nostra proposa tractava:

 • Crear una reserva de 400.000 € per l’adquisició d’habitatge per a programes socials i emancipació juvenil. Ampliació del parc d’habitatge municipal a través dret de Tanteig i retracte a favor de l’administració, sempre amb fons propis.
 • Transformar la inversió per la remodelació del Parc del Carme i Connexió Pla Estació, proposant un conveni amb la Cruyff Fundation, per la instal·lació d’una pista esportiva anomenada Cruyff Courts, que ajudarà a dinamitzar social i esportivament el Barri del Carme.
 • Incrementar fins als 100.000 € la partida per a la millora de les zones industrials. Amb l’objectiu d’atraure més empreses de sectors diversos.
 • Creació d’una nova partida d’inversió per la reurbanització del carrer Batlle Joaquim Canals i el Carrer Cervantes. És el compromís de pacificar l’entorn urbà del Barri de Can Prats i eliminar barreres arquitectòniques. 
 • Creació d’una nova partida d’inversió per l’adquisició o reforma d’un equipament municipal, per destinar-lo a us cultural, associatiu i d’oci com Ateneu juvenil.
 • Recuperació de la partida d’inversió per la construcció de la comissaria de Policia Local, conjuntament amb serveis d’emergències. A l’octubre l’AMB va aprovar l’expedient per iniciar el projecte tècnic.

Ara amb aquesta desestimació sense cap negociació i trucada es demostren dues coses: 

 1. Primera i més preocupant. Que el govern d’Ana Alba no vol negociar millores al pressupost i que en definitiva, prima no concedir al principal partit de l’oposició en contra de la millora dels pressupostos i projectes municipals. I amb això demostra, que s’aferra al continuisme i al Llorquisme… 
 2. I segon, que la iniciativa política no és només monopoli d’alguns. Amb aquesta proposta de millora, Fem Sant Andreu se situa com un projecte polític que treballa intensament per la gent i el municipi des de les propostes, empatia i sempre disposats a la negociació. 

 

Categories: Plenaris

0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies