Informe Comissió Especial de Comptes de l’exercici 2019

Publicat per Fem Sant Andreu el

El passat divendres 3 de juliol va tenir lloc la Comissió Especial de Comptes. Aquesta comissió té per objecte l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la Legislació Reguladora de la Comptabilitat de les Entitats Locals. Els comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’Entitat Local i han de ser així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116). Fem Sant Andreu abans de res, vol agrair la feina dels tècnics responsables en tot aquest procés. Al final d’aquesta notícia trobareu l’informe complet.

El Grup Municipal de Fem Sant Andreu ha elaborat un informe exhaustiu, examinant el compte de l’exercici pressupostari del 2019 i del no pressupostari. En aquest procés d’anàlisi Fem Sant Andreu constata que se li ha impedit l’accés lliure a la informació, només podíem consultar la immensa documentació en un únic ordinador compartit per tots els grups municipals i sota cita prèvia. A més a més no comptàvem amb tota la documentació com per exemple les factures, i certes peticions d’informació que mai se’ns va facilitar. Per la nostra condició de regidors i regidores s’entén de manera implícita que exercim les nostres funcions de control i fiscalització del òrgans de govern de la Corporació. Així ho recull l’article 58 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, els números 1 i 4 de l’esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

En l’anàlisi de l’exercici no pressupostari 2019 hem detectat que s’han produït devolucions a compte de les quotes de reparcel·lació del Sector 21, el famós centre comercial Atrium i pagaments per interessos de demora segons diferents Sentències contra l’Ajuntament.

  • Partida 320123 -Indemnitzacions Sector 21 núm. operació 190006162 correspon a Devolució quotes de Reparcel·lació del Sector 21 a l’empresa GPI ESPAGNE, S.L. Import: 89.599,52 €.
  • Partida 320123, Indemnitzacions Sector 21 núm. operació 190000538 correspon a devolució quotes de Reparcel·lació segons conveni aprovat JGL 23/10/18 a l’empresa COPERFIL OBRAS Y SERVICIOS S.A. Import: 115.798,84 €.
  • Partida 320049, núm. operació 190006160 Devolució quotes urbanització Sector 21 segons Sentència, a l’empresa GPI ESPAGNE, S.L. Import: 9.989,32 €.

També a càrrec de la partida no pressupostària 340000 – Despeses pendents d’aplicació núm. operació 190006163 s’ha inclòs el pagament d’interessos per demora a l’empresa GPI ESPAGNE, S.L., en compliment de sentència per devolució de les quotes d’urbanització, per import de 119.071,24 €.

En l’anàlisi de l’exercici pressupostari 2019 hem detectat 14 proveïdors entre empreses i treballadors autònoms, que han superat el límit 15.000,00€ (IVA exclòs) en factures directes emeses a l’Ajuntament sense licitació ni concurs públic, tal com especifica que ha de ser la Llei de Contractes del Sector Públic. En l’examen dels conceptes de totes les factures d’aquests 14 proveïdors hem detectat que es tractava de feines reiterades, previsibles i repetides en el temps. Cap d’elles eren ni urgents ni puntuals. Constatem que l’aprovació d’aquestes factures directes, sense la tramitació regulada a l’article 28 de les Bases d’execució del pressupost, s’ha convertit en un calaix de sastre. Evitant així la tramitació administrativa corresponent, que malgrat això també s’incompleix, i aprofitem per denunciar que s’estan produint fraccionaments de contractes. Afirmem que l’Ajuntament ha assignat a dit més de 570.808,91€ amb encàrrecs directes. Volem aclarir que la responsabilitat de contractar correctament, i com ordena la Llei de Contractes del Sector Públic és única i exclusivament de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, no de les empreses i treballadors autònoms als que se’ls encarrega la feina.

Sense deixar la qüestió volem aprofundir en l’activitat de dos proveïdors que són els membres de  Sant Andreu Televisió, però que facturen a l’Ajuntament com a persones físiques diferents. Mitjançant la documentació que se’ns ha facilitat per portar a terme l’estudi dels comptes de la Corporació, observem que entre la proveïdora Maria Isabel Hornos citada al punt quart de l’informe, ha factura 27.662,35 € en 21 factures, i el proveïdor Manel Gómez ha facturat 26.444,55 € en 23 factures, citat en el punt cinquè de l’informe. Com hem comentat facturen com a persones físiques diferents, tot i que existeix certa vinculació evident entre ells que seguidament justifiquem:

  • Els dos proveïdors emeten factures amb el mateix domicili fiscal, tal com indiquen en les factures. Per exemple números d’operació: 190000493 i 190002854.
  • En diverses operacions coincideixen entre els dos proveïdors els mateixos imports per descripcions similars del servei: “Gravació i edició” per un import de 1.815,00 €. Per exemple números d’operació: 190009202 i 190005254.
  • Els dos proveïdors facturen a l’Ajuntament insercions publicitàries a la publicació SABMÉS. I altre cop ho fan amb el mateix import: 211,75€. Per exemple números d’operació: 180009662 i 180008762.
  • Els dos proveïdors comparteixin material que prèviament un dels dos ha facturat a l’Ajuntament. La Sra. Hornos enregistra l’acte institucional del dia d’Andalusia al Teatre Núria Espert tal com indica la factura relacionada amb el Núm. Operació 190001696. Mentre que un altre proveïdor el Sr. Gómez, en la factura relacionada amb el Núm. Operació 190003285 especifica l’edició i muntatge de l’enregistrament del dia d’Andalusia al Teatre Núria Espert.

Volem fer constar que a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, així com la comptabilitat, tresoreria i recaptació, són exercides per personal sense la corresponent habilitació de caràcter nacional, contravenint allò que es disposa en la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Concretament en aquest punt l’informe de la SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA – INFORME 16/2016 ja feia aleshores la recomanació que l’Ajuntament hauria d’iniciar els tràmits perquè la Direcció d’Administració Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques reclassifiqués el lloc d’interventor com de classe primera. Diu textualment: “Classificació dels llocs de Secretaria i d’Intervenció. Atès que els llocs de Secretari i d’Intervenció estan classificats de classe segona i que el municipi de Sant Andreu de la Barca supera àmpliament el límit de 20.000 habitants caldria que l’Ajuntament iniciés els tràmits perquè la Direcció General d’Administració Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques reclassifiqués aquests dos llocs com de classe primera”.

Per finalitzar, des de Fem Sant Andreu posarem a disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya l’informe elaborat pel nostre Grup Municipal. Estem estudiant si aquestes incidències detectades en l’exercici 2019, i ja recollides amb anterioritat per l’informe 16/2016 de la Sindicatura i l’incompliment reiterat de la Llei de Contractes del Sector Públic, poden suposar la vulneració de la legislació vigent, i per tant obligar-nos a emprendre accions legals i demanar responsabilitats polítiques.

Seguidament us deixem l’informe complet en què hem basat aquesta notícia. Informe elaborat pel Grup Municipal de Fem Sant Andreu.

Informe Fem Sant Andreu, comissió especial de compte 2019

0 comentaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies