Informe de la comissió especial de comptes de l’any 2020

Published by Fem Sant Andreu on

El passat dilluns 31 de maig va tenir lloc la Comissió Especial de Comptes. Aquesta comissió té per objecte l’examen, estudi i informe de tots els comptes que ha d’aprovar el Ple d’acord amb el que estableix la Legislació Reguladora de la Comptabilitat de les Entitats Locals. Els comptes anuals s’han de sotmetre abans de l’1 de juny a informe de la Comissió Especial de Comptes de l’Entitat Local i han de ser així mateix objecte d’informació pública abans de sotmetre’s a l’aprovació del Ple, per tal que puguin formular-se contra les mateixes reclamacions, objeccions o observacions; sense perjudici que es pugui denunciar davant el Tribunal de Comptes l’existència d’irregularitats en la gestió econòmica i en els comptes (LBRL art.116). Fem Sant Andreu abans de res, vol agrair la feina dels tècnics responsables en tot aquest procés. Al final d’aquesta notícia trobareu l’informe complet.

El Grup Municipal de Fem Sant Andreu ha elaborat un informe exhaustiu, examinant el compte de l’exercici pressupostari del 2020i del no pressupostari. En aquest procés d’anàlisi Fem Sant Andreu constata que se li ha impedit l’accés lliure a la informació, només podíem consultar la immensa documentació en un únic ordinador compartit per tots els grups municipals i sota cita prèvia. A més a més no comptàvem amb tota la documentació com per exemple les factures, i certes peticions d’informació que mai se’ns va facilitar. Per la nostra condició de regidors i regidores s’entén de manera implícita que exercim les nostres funcions de control i fiscalització del òrgans de govern de la Corporació. Així ho recull l’article 58 de la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, els números 1 i 4 de l’esmentat article i aquesta Comissió pot requerir la documentació i la informació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.

En l’anàlisi de l’exercici no pressupostari 2020 hem detectat que s’han produït devolucions a compte de les quotes de reparcel·lació del Sector 21, el famós centre comercial Atrium i pagaments per interessos de demora segons diferents Sentències contra l’Ajuntament.

 • Amb càrrec a la partida 320123 (Indemnitzacions del Sector 21) de l’exercici 2020 no pressupostari, a continuació es detallen les devolucions que s’han produït a compte de les quotes de reparcel·lació del Sector 21 i pagaments per interessos de demora segons diferents Sentències.
  • Indemnització per un valor de 31.115,28€ assignada al núm. operació 200000042. Correspon segons Sentència del TJSC juny 2018 al pagament d’interessos de demora meritats a l’empresa Miquel Tallada, CB amb CIF E63847941.
  • Indemnització per un valor de 407.363,22 € assignats al núm. operació 200003403, correspon a la indemnització substitutòria per sentència del TSJC de febrer de 2020, en el marc de reparcel·lació Sector 21 a l’empresa Habitatge Entorn, SCCL amb el CIF F58873936 que actualment es troba en liquidació.
  • La partida 320123 constava amb un saldo inicial a l’exercici de -1.046.007,89 euros i a l’acabament del 2020 presenta un saldo final negatiu de -1.484.486,39 euros.
 • Amb càrrec a la partida 340002, (Despeses pendents d’aplicació SECTOR 21), es detallen les següents operacions a l’empresa Coperfil Obras y Servicios, S.A.,segons Sentència de març 70/ 2016 i segons acord de satisfacció extraprocessal entre l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa Coperfil Obras y Servicios,S.A.:

                  taula coperfil

 • Amb càrrec a la partida 340000 (Despeses pendents d’aplicació) de l’exercici 2020 no pressupostari, a continuació es detallen els interessos de demora que s’han produït a compte de les quotes de reparcel·lació del Sector 21 i pagaments per interessos de demora segons diferents Sentències.
  • Amb càrrec a la partida 340000 (Despeses pendents d’aplicació) i assignades al núm. operació 190006163 s’han inclòs interessos de demora a GPI ESPAGNE, S.L., en compliment de la sentència per devolució de les quotes d’urbanització, per un import de 77.071,24€. En data 31 de desembre de 2020. Utilitzant aquesta
   mateixa partida no pressupostària –Despeses pendents d’aplicació , núm. operació 2012310202 es produeix la cancel·lació de les següents quantitats: 77.071,24, 62.840,10 i 15.104,12. Total cancel·lat a 31/12/2020 155.015,46€.
  • Amb càrrec a la partida 340000, (Despeses pendents d’aplicació) núm.operació 200002555 correspon als interessos de demora a l’empresa Coperfil Obras y Servicios, S.A. segons sentència i l’acord extrajudicial l’import a pagar és 200.000,00€. En data 31 de desembre de 2020 i utilitzant aquesta mateixa
   partida no pressupostària, núm. operació 2012310203, es produeix la cancel·lació de part dels interessos de demora, per un import de 103.120,00€.

En l’anàlisi de l’exercici pressupostari 2020 hem detectat 21 proveïdors entre empreses i treballadors autònoms, que han superat el límit 15.000,00€ (IVA exclòs) en factures directes emeses a l’Ajuntament sense licitació ni concurs públic, tal com especifica que ha de ser la Llei de Contractes del Sector Públic. En l’examen dels conceptes de totes les factures d’aquests 14 proveïdors hem detectat que es tractava de feines reiterades, previsibles i repetides en el temps. Cap d’elles eren ni urgents ni puntuals. Constatem que l’aprovació d’aquestes factures directes, sense la tramitació regulada a l’article 28 de les Bases d’execució del pressupost, s’ha convertit en un calaix de sastre. Evitant així la tramitació administrativa corresponent, que malgrat això també s’incompleix, i aprofitem per denunciar que s’estan produint fraccionaments de contractes. Afirmem que l’Ajuntament ha assignat a dit més de 670.000€ amb encàrrecs directes. Volem aclarir que la responsabilitat de contractar correctament, i com ordena la Llei de Contractes del Sector Públic és única i exclusivament de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, no de les empreses i treballadors autònoms als que se’ls encarrega la feina.

 • L’empresa Mon Versal S.L. amb CIF B67317197 té obligacions reconegudes a l’exercici pressupostari 2020 d’un import global de 38.379,48 €. A la fi de l’exercici consta que s’han pagat 26.008,70 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 12.370,78 €. Els serveis realitzats consten de la maquetació, distribució del
  Butlletí Municipal així com diferents serveis de publicitat i cartelleria.
 • L’empresària individual MARIA ISABEL HORNOS ROMERO té obligacions reconegudes a l’exercici pressupostari 2020 d’un import global de 19.825,85 €. A la fi de l’exercici consta que s’han pagat 9.498,50 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 10.327,35€.
 • L’empresa LERIGRAF, S.L amb el CIF B25275934 té obligacions reconegudes a l’exercici pressupostari 2020 d’un import global de 15.256,02 €. A la fi de l’exercici consta que s’han pagat 12.892,94 €, quedant pendent de pagament al tancament de l’exercici 2.363,08 €. Els serveis realitzats són la impressió del butlletí municipal al Diari de Sant Andreu

Volem fer constar que a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, així com la comptabilitat, tresoreria i recaptació, són exercides per personal sense la corresponent habilitació de caràcter nacional, contravenint allò que es disposa en la Disposició Addicional Segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Concretament en aquest punt l’informe de la SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA – INFORME 16/2016 ja feia aleshores la recomanació que l’Ajuntament hauria d’iniciar els tràmits perquè la Direcció d’Administració Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques reclassifiqués el lloc d’interventor com de classe primera. Diu textualment: “Classificació dels llocs de Secretaria i d’Intervenció. Atès que els llocs de Secretari i d’Intervenció estan classificats de classe segona i que el municipi de Sant Andreu de la Barca supera àmpliament el límit de 20.000 habitants caldria que l’Ajuntament iniciés els tràmits perquè la Direcció General d’Administració Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques reclassifiqués aquests dos llocs com de classe primera”.

Per finalitzar, des de Fem Sant Andreu posarem a disposició de la Sindicatura de Comptes de Catalunya l’informe elaborat pel nostre Grup Municipal. Estem estudiant si aquestes incidències detectades en l’exercici 2020, les ja presentades en l’exercici 2019 i ja recollides amb anterioritat per l’informe 16/2016 de la Sindicatura i l’incompliment reiterat de la Llei de Contractes del Sector Públic, poden suposar la vulneració de la legislació vigent, i per tant obligar-nos a emprendre accions legals i demanar responsabilitats polítiques.

Seguidament us deixem l’informe complet en què hem basat aquesta notícia.

Informe elaborat pel Grup Municipal de Fem Sant Andreu.

Informe Fem Sant Andreu, comissió especial de compte 2020_anonimitzat

0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies