Plenari municipal Abril 2021

Publicat per Fem Sant Andreu el

1.1. Aprovació de les actes de les sessions núm. A1112021000004 i A1112021000005 del Ple ordinari i extraordinari i urgent, de dates 25 de març de 2021 i 8 d’abril de 2021, respectivament

1.2. Retre compte al Ple de la corporació del Decret de l’Alcaldia núm. 2021DECL000652, de 6 d’abril, d’incoació de l’expedient per l’establiment del servei públic d’intervenció socioeducativa Centre diürn de Sant Andreu de la Barca.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit presentat per la regidora i portaveu del grup municipal de Ciutadans Sant Andreu de la Barca, senyora Saray Cantero García, de data 26 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021003567, pel qual, notifica el canvi de portaveu titular i suplent d’aquest grup municipal, essent el portaveu titular el senyor Xavier Pla Gómez i el suplent, el senyor Fernando Yécora Santiago.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, de data 20 d’abril de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021006135, pel qual, notifiquen l’acord adoptat pel Ple d’aquest ajuntament, en sessió de data 25 de març de 2021, d’aprovació d’una Declaració institucional per a les inversions de futur en la indústria de l’automoció a Martorell i el Baix Llobregat Nord. CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ DE PLE

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, de data 26 d’abril de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021006930, pel qual, notifiquen l’acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 22 de març de 2021, d’aprovació d’una moció presentada pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya, per la millora de la Xarxa de vigilància metropolitana de contaminació atmosfèrica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

1.6. Aprovació inicial de l’establiment del Servei públic del Punt Municipal del Voluntariat de Sant Andreu de la Barca; de la Memòria, del Projecte d’establiment i del Reglament regulador de l’esmentat servei.  -A FAVOR-

Una societat implicada en el seu municipi mitjançant la participació voluntària és una societat que es fa corresponsable del benestar dels altres i de vetllar per mantenir vius els diferents sectors on participa.

És per això que la creació del punt del voluntariat facilitarà que moltes persones que volen col·laborar i no saben on adreçar-se puguin tenir informació de les entitats del municipi i les posi en contacte. I que sigui un punt de suport i potenciació de les associacions que actualment hi són a Sant Andreu de la Barca.

A més el fet que el punt estigui dintre dins la xarxa de punts del voluntariat de catalunya amb el conseqüent assessorament i suport serà beneficiós per a les nostres entitats.

Com a punt que no ens agrada és que sigui una empresa externa la que se’n faci càrrec, esperem que això canviï a la llarga. Valorem la iniciativa i el nostre vot serà a favor.

1.7. Aprovació inicial de les Bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de subvencions per a la igualtat d’oportunitats de la infància en l’entorn escolar.  -A FAVOR-

1.8. Aprovació de la Instrucció sobre el procediment d’aprovació de normes de caràcter reglamentari i ordenances en l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. -A FAVOR-

1.9. Aprovació de la concertació d’un préstec per import de 3.141.171,24 euros, destinat al finançament de part dels projectes d’inversió previstos al pressupost de l’exercici de 2021, amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, amb un tipus d’interès d’EURIBOR a 3 mesos+0,46 %, per un termini màxim de 10 anys i una carència de 12 mesos, sense comissions; dins del Programa de crèdit local de la Diputació de Barcelona.  -A FAVOR-

1.10.Atorgar a l’organització mèdica i humanitària MÉDICOS SIN FRONTERAS, entitat sense ànim de lucre, la medalla de la ciutat, per la seva vinculació i implicació amb la ciutat de Sant Andreu de la Barca i, en especial, per la seva predisposició desinteressada, per fer front a la situació d’urgència viscuda arrel de la pandèmia ocasionada per la Covid-19.  – ABSTENCIÓ-

Permeti’m una qüestió prèvia, tal com vàrem comentar a la comissió informativa i a la Junta de Portaveus, el procediment garantista per atorgar una distinció de la magnitud de la medalla d’or de la ciutat, què a Fem Sant Andreu li donem molt de valor, no s’ha seguit al que estipula el reglament de distincions i honors aprovat al 2002. Sol·licitem un cop més, poder tractar aquest punt com es mereix i seguint la normativa amb la qual van dotar vostès mateixos ja fa uns anys.

Dit això, i veient la negativa a no voler fer les coses ben fetes. El nostre grup municipal en aquest sentit té grans contradiccions. Voldríem recolzar la cessió de la medalla d’or de la ciutat, però no a qualsevol preu, de presa i corrents, i a costa de saltar-nos les normes i reglaments que aquest propi plenari ha adoptat.

Médicos Sin Fronteras, és una gran organització i reconeguda mundialment, al 1999 va rebre el Premi Nobel de la Pau. El comitè Nobel de Noruega l’hi va concedir per ser pionera en el treball humanitari en diversos continents. Amb un pressupost de 1500 milions d’euros, està present a una 70na de països, desplaçant a més de 3500 professionals de la salut en tasques humanitàries.  El que més valorem de Medicos Sin Fronteras és que es basa únicament en les necessitats de les persones. Mai han pres part d’interessos polítics, econòmics, militars o religiosos, tot i que alguns s’ha volgut aprofitar.

Creiem que aquesta organització per tota la bona feina que fa arreu, mereix que aquesta medalla sigui atorgada amb el màxim rigor, i no pas com ens planteja el govern municipal i alcalde, incomplint diversos articles 15 i 16)  del reglament d’honors i distincions com he esmentat abans. No és una qüestió de fons ni de forma, sino de fer les coses bé. I la gran contradicció que tenim sobre aquesta manera d’actuar, és: quin missatge estem enviant a la ciutadania? Que tot s’hi val per aconseguir allò que vull? Que no cal que es respecti res?

Des de Fem Sant Andreu no diem de no atorgar-la, diem de fer-ho, però ben fet. Medicos Sin Fronteras pot esperar 30 dies a rebre aquest gran honor, clar que pot! No és una qüestió que impacti directament sobre les condicions de vida dels veïns i veïnes de la ciutat. Fins i tot alguns ciutadans, i amb tota la raó, amb la que està caient i amb la crisi econòmica que tenim damunt, pensen què dimonis estem discutint sobre una medalla, si hi ha coses més importants de les que parlar, discutir i solucionar.

Un altre element que volem posar sobre la taula en mode de reflexió, és que cal molt de consens i diàleg per concedir un honor tan gran. Aquest honor, no es pot imposar ni actuar amb unilateralitat , com actualment està succeint. La ciutadania ha de saber, que els grups municipals ens varem enterar per la premsa, no s’ha discutit ni parlat ni l’informe justificatori previ a concessió i tampoc s’han avaluat conjuntament els fets ni mèrits.

Per acabar, des de Fem Sant Andreu no podem oblidar què pensaran entitats com Mar Endins, Bosc de Somnis, Càritas, Creu Roja-Banc d’Aliment i moltes altres entitats que treballen cada dia per Sant Andreu de la Barca i la seva gent, posant diners de la seva butxaca, molt de sacrifici i amor en el que fan. Què els hi direm?  que s’ha atorgat una medalla abans a una gran ONG d’àmbit mundial, perquè va assessorar la dèria partidista d’un alcalde que volia fer política en mig d’una pandèmia. No els hi podem fer això, tampoc podem enviar aquest missatge al teixit associatiu de la ciutat.

Les contradiccions que sentim són massa important, i com he pogut veure també fonamentades. Perquè per sobre de qualsevol interès cal que els representants públics donem exemple de que les normes s’han de respectar. Si vostès ho fan, ens tindran al costat.

 2. PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, amb registre d’entrada núm. E2021006244, de data 14 d’abril de 2021, per la utilització de pictogrames als espais públics, comerços i entitats.  -A FAVOR-

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, amb registre d’entrada núm. E2021006245, de data 14 d’abril de 2021, en suport de cobrir les necessitats menstruals.  -A FAVOR-

El Grup municipal de Fem Sant Andreu a proposta del Jovent Comunista de Sant Andreu de la Barca, hem desenvolupat conjuntament aquesta proposta en forma de moció, en suport de cobrir les necessitats menstruals de les persones veïnes de Sant Andreu de la Barca.

Abans d’entrar en matèria ens agradaria explicar a la ciutadania en general, què és la pobresa menstrual. Per molts serà el primer cop que senten aquest concepte i la problemàtica de salut que se’n deriva, i n’estic segur que per moltes altres, posaran nom a una dificultat que pateixen silenciosament quotidianament .

La pobresa menstrual és la pobresa derivada d’una pobresa econòmica, la impossibilitat de les persones que menstrúan per a adquirir productes d’higiene menstrual per limitacions socioeconòmiques. Sense embuts, significa haver de triar entre comprar arròs o comprar compreses. Hi ha els qui no poden gastar-se el que no tenen, havent de recórrer a mètodes per a gestionar la seva menstruació impensables en la nostra societat: cartons, periòdics, teles. No cal dir, que aquesta pobresa s’agreuja al no tenir accés a un bany o a una dutxa.

La complicada situació econòmica al nostre país després d’un any de pandèmia ha empitjorat la situació de pobresa. Concretament a l’Estat Espanyol, dos de cada deu dones estan sota el llindar de la pobresa. El que implica que un 20% no poden tenir accés a una higiene correcta i viuen una menstruació antihigiènica. Una xifra que augmenta al 28% en 2019 en l’edat de major fertilitat segons l’Institut Nacional d’Estadística.

Segons un estudi de la Universitat de Vigo, les persones que menstruen es gasten entre 6.000 i 10.000 euros en compreses o tampons al llarg de la seva vida. ¿Creuen que totes aquestes persones poden fer front aquesta despesa? Els hi ven asseguro que no cal que es pensin gaire la resposta…, no poden.

Un agreujant d’aquesta situació son els impostos dels productes d’higiene femenina. A Espanya estan gravats amb un 10% d’IVA, mentre que en altres països s’aplica l’impost super reduït del 4%, mentre que a països com Irlanda, Kenia, Canadà, l’Índia, Malaia, Sudàfrica o Colòmbia ja no apliquen cap impost a les compreses i tampons, perquè entenen que les persones que menstruen no ho fan per elecció, sinó que és una qüestió biològica. Només perquè els regidors i la ciutadania ho sàpiga, a Espanya la Viagra té un IVA del 4%; i les compreses un IVA del 10%.

Per anar finalitzant, amb aquesta moció també pretenem una mirada ecològica i de futur, l’emergència climàtica que vivim ens obliga a considerar què és important que progressivament puguem deixar de banda els materials d’un sol ús, en favor d’elements més perdurables i reutilitzables. Les copes menstruals malgrat la seva llarga història, recentment la ciència ha avalat la seva utilització, l’últim reconeixement és un estudi de la prestigiosa publicació mèdica The Lancet Public Health. Aquests elements de silicona i de fàcil esterilització, prometen rebaixar la factura per ser precisament un recipient reutilitzable.

Per tot l’exposat, proposem que el plenari de Sant Andreu de la Barca insti al govern municipal a:

 1. A que tots els equipaments municipals tindran a disposició de les persones que ho necessitin compreses de manera gratuïta i que l’accés a aquestes sigui discret i sense provocar estigmes; estant a la disposició de les persones directament als serveis dels equipaments municipals.
 2. Que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a través de la Regidoria d’Igualtat promogui enguany xerrades de conscienciació, dirigides a instituts i entitats locals, sobre la menstruació i l’ús i benefici d’elements més perdurables i reutilitzables, com ara la copa menstrual.

I és evident, que per poder portar a terme aquests punts:

 1. Que l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca habiliti inclogui enguany i anys posteriors, la quantia suficient fer front al conjunt d’accions que promoguin el suport a les necessitat menstruals.

I per últim,

 1. Instar al futur govern de la Generalitat de Catalunya resultant dels comicis del 14 de febrer del 2021, a crear el Departament d’Igualtat i Feminismes i que aquest impulsi una proposta de llei que estableixi com a dret legal l’accés lliure i gratuït als productes menstruals.

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb registre d’entrada núm. E2021006357, de data 15 d’abril de 2021, per a la reconstrucció d’un sistema de salut mental públic.  – ABSTENCIÓ-

Des Fem Sant Andreu apostem per abordar aquesta problemàtica des de l’arrel del problema, des de les causes més estructurals, i per això apostem per un pla de salut emocional que ens permeti reduir la incidència de trastorns de salut mental i evitar l’aparició de problemàtiques més greus. Amb més salut pública i més incidència sobre els determinants socials, aconseguirem un impacte molt més significatiu per millorar la salut de la població. [Fa la sensació que barregen salut mental i emocional, quan estaria bé poder-ho diferenciar alhora d’exigir canvis en les polítiques de salut]

 1. És una moció amb una visió una mica catastrofista d’una Xarxa de referència a Europa, amb una Pla Director de salut mental amb l’estragèdies, objectius i accions totalment alineades amb les directrius de l’OMS. (Amb una carta assistencial amb inversió de gairebé 600M€ i professionals implicats i proactius).
 1. No estem d’acord amb que és evident “Que el sistema estigui incapaç i obsolet”. Son molts els recursos que existeixen a la Xarxa de salut mental i addiccions i altres departaments i també com la Salut Mental a Catalunya esdevé cada vegada més comunitària i d’atenció a la proximitat. La Generalitat posa el focus a generar canvis pel model de Salut Mental que volem al nostre país, una Salut Mental orientada fonamentalment cap a la comunitat i amb la comunitat, amb la voluntat d’acompanyar a la persona i a la família en el cicle de la vida.
  • Programes d’atenció especifica a la comunitat
  • Programa de Col·laboració de Salut Mental a l’Atenció Primària (en 69 dels 74 centres de CSMentalAdiccions hi envien professionals.)
  • Programa de Psicosis Incipient: 60 amb dotació de RRHH
  • Programa de suport Individualitzat desplegat a tots els centres
  • Reconversió dels Centres de dia a Serveis de Rehabilitació Comunitària (SRC) En tenim 63 amb més de 402 professionals
  • Programa d’abordatge integral sobre els casos de Salut Mental d’elevada complexitat.
  • Inversió de 458 M€, que representa 28 M€ + respecte el 2017
 1. Cal explicar també, que aquesta legislatura ha estat marcada per una pandèmia que s’ha configurat com un repte mundial, per això és crea un NOU Pla d’acció de Salut Mental, que no vol ser un pla de xoc sinó un canvi de sistema atenció permanent, que donarà també resposta a la necessitat actual de la COVID19, una necessitat que no ha fent més que aflorar:
 • Protegir la salut mental i emocional de la població general
 • Protegir les poblacions més vulnerabilitzades: infància i adolescència, i trastorns mentals greus, crònics i d’elevada complexitat.
 • Donar suport als professionals de la salut per tenir cura de la seva salut mental i emocional.

En canvi, en la moció no es fa esment a la importància d’abordar la salut mental i la salut emocional en el jovent, col·lectiu especialment afectat per aquesta problemàtica.

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, amb registre d’entrada núm. E2021006358, de data 16 d’abril de 2021, per a la implantació de mesuradors de CO² contra la transmissió del SARS-COV-2 en els centres educatius i edificis públics de Sant Andreu de la Barca.  -A FAVOR-

2.5. Declaració institucional de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca de suport al sector de la imatge personal. -A FAVOR-

2.6. Precs i preguntes

 1. En el ple del mes de febrer, ja ens vàrem interessar com molts altres cops, sobre les tasques de manteniment del gran pipi-can.
 • Els gossos poden escapar-se per sota les tanques que delimiten l’espai amb el Parc Central.
 • Continuen havent-hi canyes amb el risc que això comporta.
 • I ara els hi sol·licitem la fumigació periòdica de la zona, perquè en aquesta època de l’any, afloren una sèrie d’insectes, perjudicials per els animals de companya.

Així també, ens oferim i els hi proposem, obrir un procés participatiu amb els usuaris per definir aquest

 1. Respecte a els senglars i les seves intrusions a la urbe, voldríem saber que estan fent des del govern per controlar i procurar per la seguretat dels veïns, com també dels animals.

0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content