El dijous 25 de març va tenir lloc telemàticament el ple ordinari del mes de març. Seguidament us fem una explicació de quin va ser el posicionament del grup respecte a cada punt, debat i votació.

 

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112021000003 del Ple ordinari, de data 25 de febrer de 2021.

1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels Decrets de l’Alcaldia núm. 2021DECL000296; 2021DECL000345; 2021DECL000360; 2021DECL000479; 2021DECL000584 i 2021DECL000603, en matèria hisenda i organització; i de l’aprovació de la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, corresponent a l’exercici de 2020.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació de l’escrit tramès per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de data 1 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021003343, pel qual, ens notifiquen l’acord adoptat pel Consell Metropolità, en essió de data 23 de febrer de 2021, d’estimació parcial de les al·legacions presentades per Aigües de Barcelona, empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, SA, procedint a suprimir el redactat actual de l’actuació 7.2.3 del PAM; i d’aprovació definitiva del Pla d’actuació metropolitana (PAM) 2019-2023.

1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, segons el càlcul que contempla el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, corresponent al 4t trimestre del 2020.

1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria que contempla la Llei orgànica 15/2010, i corresponent al 4t trimestre del 2020.

1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitades, així com l’informe d’avaluació del compliment dels objectius que contempla la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, corresponent al 4t trimestre del 2020.

1.7. Aprovació del Compte de gestió i recaptació de l’exercici de 2020, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  –A FAVOR–

1.8. Aprovació del Compte de gestió de les multes de circulació de l’exercici de 2020, presentat per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.  –A FAVOR–

1.9. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 2/2021, per crèdit extraordinari i suplement de crèdit. –A FAVOR–

1.10. Aprovació del Codi ètic, de conducta i bon govern aplicable als representants electes, alts càrrecs, personal eventual i a les empreses municipals de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. –ABSTENCIÓ-

1.11. Incorporació d’esmenes a les normes per a la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que permetran regularitzar el manteniment i resolució amb major claredat i transparència dels diferents nivells retributius existents, així com a la nova estructura organitzativa, i de les incloses en la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball, aprovades pel Ple de la corporació de data 25/02/2021.–A FAVOR–

1.12. Aprovació inicial de la modificació parcial de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, per a la creació i transformació de places. –EN CONTRA-

1.13. Estimació de l’al·legació núm. 8 en part, i de les al·legacions núm. 3, 6, 7 i 11; i desestimació de la resta d’al·legacions presentades pel grup municipal FEM Sant Andreu-AM, al Pla municipal de prevenció d’incendis
forestals (PPI) de Sant Andreu de la Barca 2020-2025; i aprovació definitiva del Pla municipal de prevenció
d’incendis forestals (PPI) Sant Andreu de la Barca 2020-2025. –A FAVOR–

1.14. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2021.–A FAVOR–

1.15. Aprovació de l’Addenda de la pròrroga del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu a l’Oficina d’Habitatge de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2021.–A FAVOR–

1.16. Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, relatiu al Servei d’assessorament sobre el deute hipotecari (Ofideute).–A FAVOR–

1.17. Sol·licitud de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’entitat Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.–A FAVOR–

part de control març 2021

part de control març 2021

PART DE CONTROL

2.1. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de març de 2021, amb registre d’entrada núm.E2021004074, per a manifestar la voluntat del Ple de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, perquè el servei integral de l’aigua es presti mitjançant una empresa pública metropolitana.–A FAVOR–

2.2. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 10 de març de 2021, amb registre d’entrada núm.E2021004075, per la millora del servei a l’Oficina de Correus de Sant Andreu de la Barca.–A FAVOR–

2.3. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 11 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021004185, per a la creació d’un Banc del Temps a Sant Andreu de la Barca.–A FAVOR–

2.4. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 11 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021004186, a favor de la Llei Trans Estatal.–A FAVOR–

Les persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions quotidianes, que afecten tots els àmbits de la seva vida i impedeixen el desenvolupament vital en plenitud: la patologització, la tutela dels seus cossos, problemes per accedir al mercat laboral, continuar amb els estudis, gaudir de l’oci o l’esport, optar a un habitatge digne o, simplement, viure lliures de violències i agressions. En l’actual marc normatiu, les persones trans* estan permeses, però no plenament incloses en la societat. 

Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades encara com un problema de salut mental i no com una manifestació més de la diversitat humana. Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de Gènere i sense solució legal, la llei espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre el canvi de la menció de sexe al Registre Civil, però imposant condicions com el requeriment d’un diagnòstic psiquiàtric de disfòria de gènere o la necessitat de sotmetre durant dos anys a tractaments hormonals. Tot i l’avenç limitat que suposa, aquesta llei era ja insuficient, perquè no incloïa cap mesura per reparar i reduir les greus discriminacions, no reconeix les identitats no binàries, deixa fora menors i persones migrades i perpetua la patologització. 

En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s’ha generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets i garantir la dignitat de les persones trans*. S’ha arribat, inclús, a qüestionar els consensos existents, fins i tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus més reaccionàries destaca la de la vicepresidenta primera del govern espanyol, la senyora Carmen Calvo, que ha arribat a afirmar que aquesta proposta “posa en risc els criteris d’identitat de la resta de 47 milions d’espanyols” (sic), mostrant la seva preocupació per la possibilitat d’escollir el gènere “sense més que la seva voluntat o desig”. 

Com molt Catalunya sí té un marc normatiu amb una llei 11/2014, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Aquest Gobierno va tard en aprovar una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera urgent, integral i efectiva una obligació que tenim com a societat de drets. La realitat evidencia que, malgrat els avenços assolits en els darrers anys, la discriminació estructural que pateixen les persones trans* en les seves vides, en l’àmbit sanitari, educatiu o el laboral, entre d’altres, està lluny d’erradicar-se. En aquest sentit, les propostes legislatives elaborades pel Ministerio de Igualdad amb la participació dels col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt de partida per reparar el deute històric que té la societat amb les persones trans*, poder garantir plenament els seus drets i aconseguir acabar amb les discriminacions. 

Com a projecte polític progressista, socialdemòcrata, reformistes i republicà, per les llibertats de gènere, per la igualtat i la diversitat de gèneres, Sí, clar que sí votarem a favor d’aquesta moció.

2.5. Moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, en data 12 de març de 2021, amb registre d’entrada núm. E2021004219, en defensa de la preservació de l’ordre democràtic i en suport als cossos de seguretat. –ABSTENCIÓ-

Com a Fem Sant Andreu defensem el dret a manifestació i el seu exercici. Els poders de l’estat i ara el Partit Socialista, han intentat sense èxit construir un relat, inexistent, de violència i lligar els moviments socials amb terrorisme. L’objectiu és esmicolar la dissidència política, atemorir i desmobilitzar.

Històricament Barcelona i Catalunya, ha estat moltes vegades l’epicentre dels sismes reivindicatius és perquè existeix una societat polititzada i informada amb llarga tradició progressista i amb un punt rebel. 

Com sempre, no podem fer altra cosa que situar-nos al costat de tota la ciutadania que es manifesta en defensa dels drets civils i polítics i contra la repressió i persecució política. Aquests greus incidents a senyalen el malestar de la ciutadania per un estat que no els cuida, sinó que els reprimeix sense aturador, amb una llei mordassa que vulnera els drets més fonamentals com el de llibertat d’expressió. (aprofiteu per exigir al govern Podemos-PSOE que compleixi amb el seu compromís de retirar la llei mordassa) Ara això sí, presentem una moció per recriminar  la seguretat jurídica, però i a la ciutadania que? Qui els hi garanteix una seguretat de vida, de futur, de prosperitat, de llibertat d’expressar.. de decidir?

 Defensem que s’ha de garantir sempre i que la policia ha d’actuar amb proporcionalitat i dins dels protocols establerts. Donem tot el suport als cossos policials però al mateix temps fiscalitzar actuacions concretes absolutament desproporcionades i injustificades, perquè aquestes sols fan mal al cos i a tota la societat.

I també, evidentment, condemnar algunes actuacions minoritàries violentes que s’han produït al mateix temps que reiterem la nostra defensa del dret a manifestació. (per nosaltres una cosa no és incompatible amb l’altra)

Considerem que el Departament d’Interior ha d’obrir una investigació àgil i diligent per escatir si hi ha hagut casos de males pràctiques en les actuacions policials dels Mossos d’Esquadra dels darrers dies per les mobilitzacions en suport a Pablo Hasél en diverses poblacions del país. En cas que no sigui així, cal depurar responsabilitats per no posar en dubte la professionalitat de tot el cos.

També apostem per adaptar el model policial, i apostem per un model democràtic que ha d’estar basat en la confiança mútua entre els cossos de seguretat, els servidors públics, i la ciutadania. El debat sobre el model de seguretat s’ha de fer la Parlament.

PRECS I PREGUNTES

 

Categories: Plenaris

0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies