Plenari municipal Octubre 2020

Published by Fem Sant Andreu on

El passat el dijous 29 octubre va tenir lloc telemàticament el ple ordinari del mes d’octubre on entra altres qüestions es tractaven les ordenances. Seguidament us fem una explicació de quin va ser el posicionament del grup respecte a cada punt, debat i votació.

PART RESOLUTÒRIA
1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112020000010, del Ple ordinari de data 24 de setembre de 2020. — A FAVOR –
1.2. Retre compte al Ple de la corporació dels decrets de l’Alcaldia núm. 2020DECL000969; 2020DECL001021; 2020DECL001022; 2020DECL001023; 2020DECL001024; 2020DECL001025; 2020DECL001034; 2020DECL001049; 2020DECL001136; 2020DECL001164; 2020DECL001178; 2020DECL001179; 2020DECL001266; 2020DECL001273 i 2020DECL001274. 

 En aquest punt, volem fer referència al Decret d’Alcaldia número 2020DECL001266 de data 16 d’octubre 2020, on s’aprova la Modificació pressupostària de crèdits número 5/2020.

En aquesta modificació volem assenyalar la Partida per Despeses de material sanitari COVID-19 amb un import de 157.330,55 €. Des del nostre grup FEM Sant Andreu hem entrat instància a l’Ajuntament per demanar un informe detallat de totes les despeses que s’han efectuat per aquest concepte. NO HEM OBTINGUT RESPOSTA… una instància més que no se’ns respon.

També en aquesta mateixa modificació 5/2020 consta l’ingrés de les APORTACIONS COVID-19, aportacions que van anar efectuant ciutadans i algunes empreses del nostre municipi de manera generosa i altruista. L’import d’aquesta partida és de 65.617,79 €. Creiem que caldria explicar detalladament a tots els nostres ciutadans en què s’han invertit aquestes aportacions.

Llei Municipal i de Règim local de Catalunya, en el seu article 164, apartat 1 empara a tots els membres de la corporació local, a obtenir les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la corporació i són necessàries per al desenvolupament de la nostra funció com a regidors.

1.3. Retre compte al Ple de la corporació dels acords adoptats per la Junta de Govern Local de dates 30 de juny; 4 d’agost; 29 de setembre; 14 i 20 d’octubre de 2020, en matèria de Recursos Humans. 
1.4. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de les dades corresponents al període mitjà de pagament, d’acord amb allò que estableix el Reial decret 1040/2017, de 22 de desembre, referides al segon trimestre del 2020.
1.5. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de l’informe trimestral de tresoreria, corresponent al segon trimestre del 2020, d’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/2020. 
1.6. Retre compte al Ple de la corporació de la tramesa per via telemàtica, a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de totes les obligacions trimestrals de subministrament d’informació sol·licitada, així com, de l’informe d’avaluació del compliment dels objectius establerts a la Llei orgànica 2/2012, corresponent al segon trimestre del 2020.
1.7. Aprovació inicial de l’expedient de modificació del pressupost núm. 6/2020, per crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferència de crèdit entre diferents àrees de despesa. — A FAVOR –

En aquesta modificació pressupostària la 6/2020 que porten avui al PLE es creen dues partides noves, una de les quals i, la més important, té per objectiu l’adquisició de la casa de les monges. Per un import de 255.000 € que ´correspon a l’import a pagar el 1r any. És una compra que es fa en 3 anys. En els exercicis del 2021 i 2022 es pagarà la resta.  L’import global de l’operació és al voltant de 500.000 €.

 Evidentment, el nostre grup està d’acord en conservar el Patrimoni i incrementar-lo com és el cas que avui ens ocupa.

 ((Aclariment: Per poder fer aquesta compra s’ha modificat el Pla d’Inversions: s’ha fet un canvi de finançament. Es demanen a la Diputació dos tipus de crèdit:  80.000€ Préstec crèdit Local a interès subvencionat.  I  175.000 a interès zero.))

1.8. Suspensió temporal del cobrament de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb diverses activitats, ocupació de la via pública amb taules i cadires, per la temporada d’hivern 2020-2021. — A FAVOR –
1.9. Aprovació definitiva del Compte General corresponent a l’exercici de 2019, integrat per l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca; així com l’aprovació definitiva de la documentació complementària de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i l’empresa municipal SAB-URBÀ, SL. — EN CONTRA —

No podem votar a favor l’aprovació definitiva perquè com ja vàrem denunciar a la comissió especial de comptes que hi havia una sèrie d’irregularitats que es porten repetint des del 2016, com son:

  • El fraccionament de contractes
  • I l’assignació a dit de contractació de serveis o subministraments.

Concretament al 2019 es van assignar més de 570.000 € amb encàrrecs directes. A demés i per no entrar al detall, també s’han pagat 119.071,24 € en interessos per en compliment de sentència per devolució de les quotes d’urbanització del Sector 21, CC Atrium.

Hem fet arribar a la sindicatura de comptes de Catalunya, tota la informació perquè segurament haurà de dir la seva. Per tant, com aquesta gestió ni manera de gestionar ens representa, votarem en contra.

1.10. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals municipals, que hauran de regir per a l’exercici de 2021. — EN CONTRA —

En un any passen moltes coses i canvien moltes coses. L’any passat per unes dates similars, el plenari municipal aprova amb el 90% del suport les ordenances fiscals pel 2020. I això era així, perquè els diferents grups polítics havien pogut participar de l’elaboració de les ordenances, i veiem en elles una petita porció del projecte que cadascú defensa per la ciutat.

Aquest any tot ha canviat, primer el govern ens planteja una única reunió per parlar d’ordenances on no són capaços de detallar-nos les modificacions que incorporen les ordenances i tampoc aporten cap dada respecte a la previsió d’ingressos d’aquestes ordenances i amb quins ingressos absoluts plategen el pressupost municipal del 2021. Al grup municipal de Fem Sant Andreu la improvisació i especular amb la informació, no ens agrada gens i és un dels motius pels quals no defensem aquestes ordenances, perquè son fruit d’un procés que d’inici no ha estat participativa està ben elaborat.

En quant al contingut d’aquestes ordenances li falta pel nostre grup li manca component humà, li falten empatia. Empatia per connectar amb el neguit dels comerciants i empresaris que no sabem com els perjudicarà l’evolució de la pandèmia en la seva activitat econòmica.

Per això Fem Sant Andreu va proposar una sèrie de bonificacions a l’IAE per les empreses de la ciutat, per ajudar-los a pal·liar els efectes de la crisi, ademes de bonificacions a la taxa d’escombraries pels comerciants.

 Aquestes ordenances no son sensibles als moments que vivim. A Fem Sant Andreu hem demanat que els serveis municipals es comencen a tarificar segons les rendes de cada usuari i no per tarifes inamovibles que tracten per igual les diferents i desiguals economies domèstiques. Vam proposar aplicar-ho a les instal·lacions esportives i escola de música.

Respecte a la bonificació de la fotovoltaica:
La proposta d’ordenança que els hi vàrem fer arribar, comparada amb la definitiva que porten aprovació no queda ni les comes. Nosaltres defensem un 50% de bonificació, vostès apliquen un 30%. Nosaltres demanem aplicació durant 5 anys i amb caràcter retroactiu per instal·lacions que s’han construït amb anterioritat, vostès apliquen 3 anys i sense retroactivitat. Nosaltres no demanàvem una autogeneració mínimvostès apliquen un 50%.

Referent aquesta darrera qüestió de l’autogeneració, ens hem informat amb la cooperativa de Som Energia, i aquesta mesura del 50% d’autogeneració d’energia és molt difícil d’aconseguir. Considerem que és una barrera, i que converteix en paper mullat una mesura que pretenia ser un incentiu i bonificació. I a més, és difícil de quantificar realment, perquè s’han de tenir en compte les factures de dos anys.

Si el que volen és evitar possibles especulacions (que tampoc passa perquè no surt a compte), podrien posar com a mesura que l’import total desgravat en els 3 anys no fos superior al 50% del valor total de la instal·lació.

I per finalitzar, l’increment de la taxa d’escombraries és un despropòsit, estigui o no estipulat al contracte. Vostès són coneixedors que durant mesos hem tingut i alguns els seguim tenint carrers bruts i amb deficiència de servei. Ningú entén, que el govern de la ciutat no defensi a la ciutadania davant d’aquest mal servei i gestió de l’empresa. Ara això si, a final d’any com cada any des de ja fa molts, un augment lineal de la taxa de 4%.

 El nostre vot és en contra.

1.11. Aprovació inicial del Pla d’acció per a l’Energia Sostenible i el Clima de Sant Andreu de la Barca. — A FAVOR –

És el Pla d’Acció per a l’Energia i el Clima redactat d’acord a les directrius del Pacte d’Alcaldes per a l’Energia i el Clima de la Unió Europea.

 És un pla genèric de la diputació, on l’ajuntament aporta les dades del municipi. Precisament al ser genèric per la regió metropolitana surten els errors tal com indica la introducció on diu: 

  • Amb la voluntat i compromís de continuar treballant per l’eficiència energètica i el canvi climàtic, l’Ajuntament del Prat de Llobregat ha signat el Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia.
  • En aquest paràgraf cal corregir allà on diu el nom de El Prat pel del nostre poble. Entenem que aquest error no impedeix aprovar aquest pla, en tot cas el departament jurídic municipal ja dirà quelcom.
  • És un pla on la majoria de dades arriben fins el 2016, acabat el maig del 2018. S’hi marquen les accions d’adaptació pels propers anys, algunes d’elles les havien de fer aquest mateix 2020.  Algunes dades actualment estan desfasades, diu textualment: Actualment no hi ha punts de recàrrega de vehicles elèctrics al municipi. Tot plegat ens aporta confusions.

 Què ha passat perquè s’aprovi aquest pla al final del 2020, quan va ser acabat el maig del 2018 i la majoria de dades són fins el 2016 ???

Quin és el motiu de no haver-lo aprovat abans. ???

 Aquest pla d’actuació, amb 246 pàgines,  aporta molta informació global, tant de l’ajuntament com dels consums a nivell de població;  esmenta les actuacions que l’ajuntament està fent, les que caldria fer i les que no s’han fet i que són d’obligat compliment,  tal com el pla de mobilitat, entre d’altres.

 No obstant, en aquest pla passem de puntetes un tema tant rellevant com l’aigua, un recurs universal i escàs,  entenem que no s’han passat les dades adients, 

 Ens diu que l’estat de la xarxa és millorable amb una bona part de canonades de fibrociment i fosa, un 26% en fibrociment i un 27% en fosa.

 Hem perdut la gran oportunitat  de tenir una informació per realitzar actuacions correctores, tenint en compte que el sistema de rec representa el 67% del consum de l’aigua municipal, caldria afegir altres comptadors com a Can salvi o en altres dependències que són mixtes  i també s’utilitzen per a rec,  per tant el percentatge és superior.

 En el tema rec és on detectem que manca informació, actualment la majoria del rec de la nostra població és realitza amb aigua potable, l’aigua que molts cops veiem corre per terra i els jardins xops, és aigua potable, estem parlant de milers i milers de litres d’aigua. Per altra banda, el tipus de vegetació plantada, sobretot gespa, deixa un paisatge esplèndid i molt maco però necessita molta aigua i un gran manteniment. Cal reduir aquest recurs universal a fi de rebaixar considerablement el seu consum en el rec. Cal canviar la vegetació i realitzar les zones enjardinades sostenibles i  respectuoses amb el medi ambient; també és una acció que aconsella aquest pla, la Redacció d’una Ordenança d’estalvi d’aigua, l’ajuntament ha d’ésser un exemple.

 És podrien realitzar propostes participatives perquè la gent del poble poguessin aportar projectes imaginatius de decoració i enjardinament, seria una bona manera de que la gent participés directament en el disseny.

 El pla, exposa:    Continuar impulsant i desenvolupant accions educatives a través de les escoles i dels diferents mitjans de comunicació local, fomentant la participació de la ciutadania i la seva cooperació a l’hora de tenir cura del medi ambient.

 Es podrien cedir espais enjardinats o rotondes, a les escoles perquè puguin realitzar dissenys amb materials reciclables, que amb l’ajut de la brigada, puguin caviar els materials per donar nova forma a l’espai, serien zones vives, en constant moviment. Els nens i nenes de les escoles hi participarien, anirien a veure el que fan els altres, valorant i aprenent a respectar l’espai enjardinat i públic. Així, també per la gent del poble seria una passejada, ja que tot sovint podrien anar a veure el que aporten els nens del nostre poble.

 Precisament de tots els temes exposats en aquest pla, aquest de l’aigua és el més important al nostre municipi.

 Esmenta la manca de reserva de l’aigua potable. Aquest tema estarà resolt en breu ja que l’àrea està fent un dipòsit que servirà de pulmó per St Andreu i els municipis propers.

 En les fitxes amb el desenvolupament de les actuacions proposades, detectem que moltes posen l’inici de l’acció el 2010 i com a final el 2012, altres 2013/2020, 2010/2015 en l’estat d’implementació.  No s’entén que encara posi que està en curs, tampoc posa les feines realitzades ni en quina situació estan. Per tant en la majoria de les propostes  hi manca informació i així no es pot valorar en quin punt estem.

 La inversió estimada és de 2 milions €. Entenem que hi ha moltes quantitats simbòliques que no s’ajusten a la inversió real , segurament pel desconeixement físic dels edificis, però  detectem que aquesta quantitat no és suficient, entenem que s’estudiarà cas per cas i s’ajustaran els treballs a realitzar. Hi veiem ajuts i aportacions d’altres administracions,  i el retorn per l’estalvi aconseguit,  l’amortització.

 En general, el pla és molt valuós i aporta molta informació, potser és una de les inversions més grans i importants pendents de realitzar al nostre municipi. Aquesta lluita és de tots, no hi pot haver  cap fissura ni cap disputa, és l’herència que deixarem als nostres fills, néts i al país. Hi votarem a favor i ens posem a disposició per treballar conjuntament amb el que calgui.

1.12. Aprovació inicial de la modificació del Projecte de construcció d’un pavelló esportiu, al Complex Esportiu 11 de Setembre, al carrer de Bonaventura Pedemonte, 25 de Sant Andreu de la Barca, redactat per l’empresa RIOLO ARQUITECTURA, SLP, amb un pressupost de 585.080,97 euros, incloent-hi el 21% d’IVA. — A FAVOR –

Demanem a la regidora que expliqui el per què del canvi de projecte, i el per què ara és vol un projecte amb cara i ulls, i en el moment que és va plantejar el primer no. Amb 25 anys d’experiència al capdavant de l’Ajuntament, creiem que ha de saber que el “bueno, bonito i barato” no funciona. I molts menys si aquesta ha der ser una instal·lació de publica concurrència on infants i passaran hores i hores.

 El nostre vot serà en positiu, perquè tornaran a refer la licitació i a obrir el procés públic de licitació. Tal i com marca la normativa.

1.13. Sol·licitud de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, al Pla per la diversitat sexual i de gènere del Baix Llobregat, 2020-2024. — A FAVOR

El nostre grup està molt d’acord en l’adhesió de l’ajuntament a aquest Pla del Consell Comarcal. Creiem que és una gran oportunitat per continuar treballant en garantir els drets LGTBI+ per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Creiem que les diferents accions que es puguin portar a terme ajudaran a crear consciència i a transformar la nostra societat. És per això que esperem que en el pròxims pressupostos per al 2021 hi hagi una partida adequada per aquests objectius.

 El nostre grup municipal votarà a favor.

1.14. Proposta d’aprovació del conveni entre l’associació de voluntaris de protecció civil de Sant Andreu de la Barca i l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. — ABSTENCIÓ —

És un punt sobrevingut al plenari, on no hem rebut la informació fins al mateix dia del plenari al migdia. No hem tingut temps per valorar-la i considerar el vot. I seria irresponsable per la nostra part votar a favor una qüestió sense tenir tota la informació.

Ho sentim pel cos de Protecció Civil, però l’error que avui votem abstenció és la falta de planificació dels que governen.

PART DE CONTROL
2.1. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, Ciutadans i PSC-CP, per una atenció primària pública forta. — A FAVOR —

Tot i aquesta jugarreta d’excloure’ns de la moció, havent presentat esmenes i sol·licitar que fos municipal. Estem d’acord en el fons del que proposa aquesta moció i per això no la podríem votar-la mai en contra, però deixeu-me fer uns petits comentaris:

En referència a la contractació dels teleoperadors per fer el seguiment dels contactes contagiats, el seguiment dels símptomes i sol·licitar l’aïllament, el que popularment s’anomena rastrejadors, l’executa Ferrovial perquè ja estava prestant els seus serveis al 061. D’aquesta manera aconseguim tenir una reacció ràpida davant la demanda de rastrejar els casos de COVID, tot augmentant el gruix de persones disponibles. Això també es va fer tenint en compte l’opinió dels professionals sanitaris, ja que una de les queixes que solen tenir és que dediquen massa temps a feines administratives. Fer-ho d’aquesta manera fou la manera més ràpida en aquell moment per poder fer front a la situació.

Aquestes mancances, però, han fet que el departament de Salut mogui fitxa. Fa uns dies el Govern de la Generialitat va anunciar en seu parlamentaria, un nou pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària amb l’objectiu de potenciar-la més enllà de l’impacte que genera la COVID-19. És un pla que ja estava previst tenint en compte l’increment de la demanda dels últims anys i que hem accelerat a causa de la COVID19. Aquest pla permetra que s’incorporin uns 3800 professionals sanitaris i de suport durant els propers dos anys i que d’aquests, 1300 seran incorporats abans no acabin l’any.. Això podria resoldre parcialment alguns dels problemes que s’esmenten a la moció.

No dubtem que des de Generalitat s’estan fent passes decidides per dotar al sistema català de salut dels recursos i mitjans necessaris de tot allò perdut durant les retallades fetes fins el 2014. Només deixeu-me recordar que la despesa feta el 2019 va ser d’11.000ME que ja era superior a la del 2010 i que la previsió de despesa per aquest any s’estima sobre els 13.000M€. S’està pendent de l’arribada dels Fons europeus per exigir el que ens pertoca.

S’estan fent esforços! El sistema de Salut és prioritari i s’estan donant passes per arribar a tenir una sanitat pública de qualitat, digne i justa a una velocitat acceptable.

Per acabar vull recordar que el govern de l’Estat mai ha financiat el sistema català de la Salut, i que en moments d’emergència com l’actual tampoc ho farà, així ho demostren els pressupostos generals de l’estat.

El nostre vot serà a favor.

2.2. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 15 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020017284, d’adhesió a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP). — A FAVOR —
2.3. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 16 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020017326, per garantir espais d’ombra en els parcs de jocs infantils, places i llocs d’esbarjo a Sant Andreu de la Barca. — A FAVOR —
2.4. Moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-AM, en data 16 d’octubre de 2020, amb registre d’entrada núm. E2020017333, per a l’adopció de mesures que garanteixin la seguretat de les persones que utilitzen els passos de vianants al municipi de Sant Andreu de la Barca. — TRASLLADADA AL PROPER PLE — 

 

 


0 Comments

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà.

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies