Plenari Municipal Juliol 2020

Publicat per Fem Sant Andreu el

El passat el dijous 30 de juliol va tenir lloc telemàticament el ple ordinari del mes de juliol. Seguidament us fem una explicació de quin va ser el posicionament del grup respecte a cada punt, debat i votació.

 1. PART RESOLUTÒRIA

1.1. Aprovació de l’acta de la sessió núm. A1112020000008, del Ple ordinari celebrat en data 25 de juny de 2020. – A FAVOR –

1.2. Aprovació inicial de l’expedient núm. 4/2020, de modificació del pressupost per suplement de crèdit. – A FAVOR –

Aquesta modificació, perquè tothom ho entengui, es porta a terme quan sorgeix una despesa que no pot demorar-se fins l’exercici següent i no existeix crèdit pressupostari al qual pugui aplicar-se aquesta despesa (crèdit extraordinari) o bé existeix però és insuficient (suplement de crèdit).

Segons el cas es crea o s’amplia la partida de despeses i alhora indicar amb quin ingrés es finança, pot ser amb nous o majors ingresos recaptats sobre els previstos o mitjançant anul·lacions o baixes d’altres partides.

Avui es porta al Ple per aprovar la modificació núm 4/2020, però cal dir que, sorprenentment, no s’ha donat compte en aquest plenari de la modificació núm 3/2020, Considerem que és un fet inusual, anormal haver d’aprovar una modificació sense tenir coneixement de l’anterior i tot el que això comporta, com per exemple les partides que s’hagin vist afectades. És una qüestió de fer les coses amb un ordre i una certa planificació. D’aquesta modificació el més significatiu és que es dóna de baixa el “ Projecte obra edifici Policia Local” que tenia una consignació inicial de 250.000€. (100.000 finançats per la Diputació de Barcelona i 150.000 per l’Àrea Metropolitana de Barcelona). Queda clar que, amb la present modificació, els 100.000 € finançats per laDiputació es canvien de destinació i van al “Projecte Nou espai EMB El Cavallet” (Quedant un total d’inversió de 450.000 €). Segons ens han comunicat vostès l’Àrea Metropolitana executarà íntegrament l’actuació “Projecte obra edifici Policia Local.

Els hi faig dues preguntes: tenim data de l’inici d’execució d’aquestes obres??? Aquest canvi pot comprometre el desenvolupament de la resta de fases???

Volem remarcar que per al nostre grup La construcció de l’edifici Policia Local era un projecte prioritari, entre d’altres, en el Pressupostos 2020 i un dels motius per donar el nostre suport als mencionats pressupostos, d’aquí ve el nostre interès.

Volem mencionar la Inversió “Reforma i Millora Edificis Municipals” , aquesta partida tenia una consignació inicial de 90.000€, en la segona modificació es va incrementar en 175.000 € més i en la modificació que avui ens ocupa tornem a incrementar la partida amb 28.121,91 € que és la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona dintre del Programa complementari “Cap municipi enrere” de suport integral als Governs Locals contra la COVID-19. Aquest increment tan notable de la mencionada partida, gairebé 300.000 €, ens porta a la següent pregunta: ¿ aquesta partida será destinada en la seva totalitat, tal com ens van dir, per rehabilitar i millorar les noves dependències de Serveis Socials a l’antiga Escola Bressol Nostra Sra del Carme (Les Monges)?

Si us plau, i ja per acabar la meva intervenció, els demanem que finalitzin la modificació 3 per saber com afecta al pressupost municipal. MOLTES GRÀCIES!

 

1.3. Aprovació inicial del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI) Sant Andreu de la Barca 2020- 2025. – ABSTENCIÓ –

L’objecte prioritari d’aquet pla és consolidar les infraestructures d’accés viari i de disposició d’aigua per tal de garantir el trànsit i l’abastiment dels mitjans terrestres i aeris d’intervenció en cas incendis forestals. En resum, determina les accions que cal realitzar per fer operatives les xarxes estratègiques de prevenció i per reduir la vulnerabilitat i el perill d’incendi, defineix el cost i la prioritat i estableix un calendari d’execució de les actuacions planificades.

Referit això darrer, en la proposta que és porta a ple sobre el Pla municipal de Prevenció d’Incendis Forestals de Sant Andreu de la Barca 2020-2025, es cofinancia amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament és d’un 80% i un 20% respectivament. Cost total del programa d’actuacions fins al 2025 és de 16.855€, tot destinat a manteniment i res a inversió. D’aquest 16.855,00€, l’Ajuntament aportarà 3371€ en 5 anys (no arriba a 700€ per any).

Les exigències econòmiques d’aquest pla de prevenció són baixissimes pel Consisitori com hem explicat. No entenem que les dues actuacions previstes al Programa d’inversió en actuacions de millora i establiment d’infraestructura de prevenció, que preveu aquest pla en el seu punt 4.1, no tingui any d’execució, i més quan una d’elles és de punt crític de la xarxa viària bàsica. Considerem que tenim recursos propis a l’Ajuntament com fer front als 7.500€ que costen aquestes dues millores. 

M’agradaria també citar textualment una paràgraf de la proposta, cito: “Anualment, l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca farà una previsió econòmica per al cofinançament de les actuacions que es considerin prioritàries per a aquell període, i sempre segons les disponibilitats pressupostàries”.

És a dir, deixem la defensa i protecció forestal en mans de les disponibilitats pressupostàries i de la prioritat política del govern municipal. El grup de Fem Sant Andreu tornem a no estar d’acord amb aquest plantejament, volem concreció, volem fets, partides i terminis d’execució en aquesta qüestió tant prioritaria.

Nosaltres també ens autoexiguim concreció, el divendres passat i després de la comissió informativa de territori, el grup municipal de Fem Sant Andreu va enviar un seguit de propostes concretes, per tal de millorar aquest pla de prevenció d’incendis. Us els passo a detallar:

   • 1.1. Senyalització. Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d’aigua. No es preveu cap actuació respecte a la senyalització. Demanem senyalització de prohibit fer foc tots els accessos a l’entorn natural del terme municipal de Sant Andreu. Per altra banda, comentar també la senyalització vertical dels hidrants, en aquesta senyal haurà de constar la informació de la presa de mànega dels hidrants. També demanem la senyalització via GPS dels hidrants forestals i urbans, tot hi que ara ens ocupen els forestals.
   • 2.1. Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d’incendis forestals. En el plànol d’aquest pla hi ha l’element G-8 (41°26’47.8″N 1°57’43.1″E). Sol·licitem un arranjament de la pista forestal que conecta la pista principal de Can Salvi amb l’accés al Camp de Futbol com amb el C/ Orquidies de la Colonia del Palau.
   • Punt 2.3. Xarxa de punts d’aigua. Considerem que s’hauria de realitzar un inversió en la instal·lació d’hidrants. Per exemple a l’accés a la muntanya entre la intersecció dels carrers Orquídies amb Clavell.
   • 3.1. Mesures d’informació. Sobre les actuacions en qüestions d’informació,proposem realitzar xerrades i tallers als centres educatius, amb l’objectiu de sensibilitzar i formar als més joves sobre com actuar a l’entorn natural per prevenir incendis.
   • 3.3. Ordenances i altres mesures. Proposem En compliment de la moció institucional per salvaguardar el patrimoni natural de Sant Andreu de la Barca, aprovada al gener del 2020. Proposem una ordenança òmnibus sobre l’entorno natural. Un document que recollís les recomanacions d’aquest pla que demana a l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca que disposi d’una ordenança municipal per garantir de manteniment de parcel·les, com també que promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d’incendis forestals. Recollint també l’ordenança sobre l’arbrat que vàrem aprovar amb l’esmentada moció institucional.
   • 4.1 Programa d’inversió en actuacions de millora i establiment d’infraestructura de prevenció. Proposem una millora de l’asfalt del cami sobre C/ Esport connexió Can Salvi. Proposem també l’inversió en la pista forestal que connecta amb l’accés del C/ Clavell – C/ Orquídies. Aquesta pista ens connecta directament amb la principal que de Can Salvi i permet sortida directe a la Colònia Palau.

Pel nostre grup és un tòtem, un preponderància, la protecció del territori com minimitzar la petjada que hi deixem. I cada cop en som més conscients i se’n genera més conciencia colectiva vivint episodis tan extraordinaris, com per exemple el temporal Gloria, malauradament cada vegada són més normals. Aquesta situació està relacionada amb l’emergència climàtica. Per això hem de tenir present la importància d’actuar per fer front a aquesta emergència, ja que el canvi de clima té uns efectes devastadors que també es deixen notar a Sant Andreu. I un d’aquestes efectes són els incendis forestals, que cada vegada son més grans i més perillosos i s’han de fer front amb grans mitjans. I dins les nostres diferencies ideologiques, penso que tots estem d’acord que la millor solució és la prevenció, i és precisament això el que aquest grup els hi reclama amb les aportacions que hem fet al pla. Sino es concreten en aquesta proposta que avui votarem, hi farem al·legacions per millorar-ne el contingut i les actuacions, així com l’implicació del govern.

1.4. Aprovació inicial del Pla d’autoprotecció d’actes extraordinaris del Complex esportiu Onze de Setembre de Sant Andreu de la Barca (PAU). – A FAVOR –

1.5. Proposar a la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que fixi les festes de caràcter locals de Sant Andreu de la Barca, per a l’any 2021, els dies 6 de setembre i 30 de novembre. – A FAVOR –

1.6. Sol·licitud de l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, i nomenament com a representant municipal a l’alcalde de la corporació, Sr. M. Enric Llorca i Ibáñez. – ABSTENCIÓ-

Un previa, a la junta de portaveus hem demanat que aquest punt és votes per separat, per una banda l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca a l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, i per altre el nomenament com a representant de la corporació, Sr. M. Enric Llorca.

Ho hem demanat perquè trobem positiu que el nostre consistori formi part de d’una gran aliança que des del 1997 busca impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità. Tot això de la mà de les administracions públiques del territori, sindicats i organitzacions empresarials. Potser la crítica seria que ja era hora formar-hi part,  que hem fet durant 23 anys que no ens hem adherit abans aquesta associació. I més que una crítica, és una pregunta que ens agradaria que ens contestessin a nosaltres i a la població.

Però per altre banda i per això hem demanat diferenciar la votació en les dues questions, no considerem que Enric Llorca sigui el millor perfil dins l’equip de govern per representar-nos en aquest pacte industrial. Hem mirat els estatuts de l’Associació Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona, i no especifiquen que el representat ha del municipi hagi de ser exclusivament l’alcalde del municipi soci. Demanem que un representat del nostre grup, sigui el representat del municipi a l’associació.

Tampoc compartim que la política i la representativitat sigui d’uns pocs, assumint ells tots els càrrecs i responsabilitats per assegurar i repartir-se millor la qüestió. Perquè no som de l’opinió que un polític tingui multitud de responsabilitats i càrrecs, per despres no poder-li dedicar el temps que mereixen les administracions i sobretot els ciutadans. El nostre grup defensa una política participativa i no de amuntegar càrrecs i una política de representativitat colectiva, no podem recolzar aquest nomenament.

 1. PART DE CONTROL 

2.1. Moció institucional sorgida dels grups municipals FEM Sant Andreu-AM i PODEMOS, en commemoració del 28J, Dia Internacional de l’Orgull LGTBI. Més l’aportació del grup municipal PSC-CP, amb la moció per a la prevenció, sensibilització i promoció de la igualtat LGTBI a Sant Andreu de la Barca, i d’adhesió a la iniciativa “LIBRES & IGUALES”. – A FAVOR –

2.2. Moció presentada pel grup municipal de PODEMOS, en data 9 de juliol de 2020, registre d’entrada número E2020010410, per a l’ús de pirotècnia de baix impacte sonor en les celebracions populars de Sant Andreu de la Barca. – EN CONTRA-

2.5. Moció presentada pel grup municipal de C’s, en data 15 de juliol de 2020, registre d’entrada número E2020010728, per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.  – A FAVOR –

El Grup de Fem Sant Andreu votarà a favor  perquè compartim que hem de protegir des de la vessant institucional la conciliació laboral, les administracions hem de ser els primers en donar exemple, hem de ser el mirall dels drets laboral, de la digitalització, de la participació participatiu i com no de la igualtat i democràcia de la societat que volem en el futur. 

D’aquesta moció dir, que tot i que al títol de la moció parli de la bretxa salarial, tant en el text expositiu com en els acords, aquesta problemàtica no té gairebé protagonisme a la moció. El nostre grup avui vol aprofitar l’avinentesa per donar visibilitat a la injusta bretxa salarial.

Us volem explicar que a Catalunya les dones cobren un 23% menys que els homes a l’any, uns 6.500 euros de mitjana, i, al ritme actual, es calcula que trigarem 40 anys a arribar a la discriminació zero. 

   • A demés les dones són víctimes del fenomen del sòl enganxós, que dificulta que puguin sortir dels segments més baixos de la distribució salarial (el 50% de les dones cobra menys de 18.866€, mentre que en el cas dels homes només un 25% cobra menys de 17.761€).
   • I també es veuen perjudicades pel sostre de vidre, que dificulta el seu accés als nivells més alts de responsabilitat i de presa de decisions, tot i que de mitjana estan més formades i qualificades. Es tracta d’una segregació vertical que provoca que les dones millor remunerades cobrin 38.780€ o més, una diferència de 10.000€ respecte als homes millor pagats, que cobren 48.109€ o més.
   • Aquestes diferències salarials es fan més àmplies al llarg de la vida laboral. Les dones assoleixen el seu màxim salarial entre els 35 i els 44 anys (23.129€), mentre els homes segueixen augmentant el seu salari fins als 55 i més anys (32.078€). La maternitat per a la dona acaba sent un motiu de pèrdua de perspectives professionals, cosa que no passa amb la paternitat d’un home.
   • Per tipus d’ocupació, la bretxa més elevada (29,4%) es troba en ocupacions altament feminitzades, el grup d’ocupacions elementals i el de treballadors dels serveis de restauració, personals i venedors, que és també on es donen els salaris més baixos.
   • Un efecte derivat de tot això és la desigualtat en les pensions de jubilació. En aquesta etapa vital, la bretxa és del 41,3% (la pensió contributiva mitjana per jubilació dels homes és de 1.346,23€ i de 789,82€ entre les dones).
   • Per últim, les pitjors condicions laborals de les dones són factors que incideixen en un risc de pobresa més elevat entre el col·lectiu femení (25,6%) que el masculí (23,9%).

Urgentment hem de combatre aquestes igualtats, perquè cap dona hagi d’esperar 40 anys per cobrar el mateix que cobra un home en el mateix lloc de treball. Per això el departament liderat pel conseller Chakir el Homrani ha impulsat multitud d’actuacions per a la igualtat de gènere en el treball, com les formacions sobre igualtat d’oportunitats en el treball, assetjament sexual a la feina i atenció a dones en situació de violència masclista; la validació i inscripció de 78 nous plans d’igualtat, que en total ja en són 209 i afecten 83.400 persones treballadores; i els ajuts i subvencions a ens locals i projectes d’entitats. També, recentment, s’ha anunciat la creació d’una eina gratuïta que ajudarà les empreses a confeccionar el seu registre salarial, útil per complir la normativa laboral que estableix l’obligatorietat de tenir un registre salarial i per avançar cap a un model de treball més igualitari i no discriminatori envers les dones.

Disculpin si me allargat, però creiem que era necessari explicar-ho. Per finalitzar, dir que tot hi estar en les antípodes de Ciutadans en politiques linguistiques, territorials, socials i econòmiques, quan en alguna ens hi trobem no ens amaguem de reconèixer-ho, i avui és el cas. Els felicitem per la moció, però no s’oblidin de la bretxa salarial.

2.6. Precs i preguntes. 

  • Primer prec, hem de fer un mea culpa col·lectiu amb el pla de reactivació social i econòmica que vàrem aprovar el mes de màgic. Ens vam deixar un col·lectiu com són els treballadors autònoms que fa menys d’un any, van obrir un negoci o van iniciar una activitat econòmica. Aquests ciutadans no es poden acollir a cap prestació ni estatal, ni autonòmica ni local. Cal que repensem una ajuda per a tots ells i elles perquè no es quedin enrere.
  • Ens agradaria saber si hi ha alguna incidència amb els equips de neteja de la ciutat? Darrerament la trobem molta brossa al terra sobretot a parc i jardins,  voreres brutes pels fruits dels arbres (per exemple Passeig del Parlament).
  • El 17 de juliol el grup municipal va presentar diverses propostes en materia de seguretat ciutadana. On demanem posar mitjans al carrer per fer decreixer la percepció d’inseguretat i incivisme, i fer complir amb les mesures de prevenció per la Covid-19. Els hi varem  proposar patrullatge conjunt entre mossos i policia local, o també la contractació d’agents cívics com han fet la majoria de municipis, que per cert estan subvencionats per la Diputació de Barcelona. La pregunta és, pensen contestar-nos aquestes propostes? Tenen intenció d’aplicar-ne alguna? 
  • Prec pel regidor Juan Perez, en el ple anterior vostè va afirmar que la nova integrant de l’Oficina d’atenció a la ciutadania (la Sra. Victoria Corbacho) seria la responsable. Doncs des de la regidoria de Recursos Humans (que vostè dirigeix) ens diuen per escrit, que no és la responsable i que la seva categoria és tècnica auxiliar. I ademés que no va existir un procés de selecció sinó que el nostre consistori la va reclamar amb una comissió de serveis a l’Ajuntament de Viladecans.  Això difereix molt del que vostè li va dir, per tant li preguem dues coses:
   • Li demanem que quan faci afirmacions en aquest ple, s’ajustin totes a la realitat.
   • Li demanem que vetlli perquè a l’Ajuntament de Sant andreu de la barca es realitzin procés de selecció que obeeixen als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i convocatòria pública. No li diu aquest humil regidor, li diu la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en el seu article 55.
  • L’última pregunta li volem fer al regidor Juan Pablo Beas. En el darrer plenari després de que l’alcalde excloguera les mocions del nostre grup al·legant un pacte inexistent, vostè ens va dir que ens convocatòria per plamas com cal aquest acord extraoficial entre grups. Fa un mes i encara no ho ha fet? Pero fa un any des de que ha començat el mandat i tampoc ho ha fet. Ho farà abans del pròxim ple a finals de setembre? Son dos mesos més?

0 comentaris

Deixa un comentari

Avatar placeholder

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Atenció: aquest lloc web utilitza cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació, així com per a oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús., Més .plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Skip to content